Privatumo Politika

Turinys:

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Kaip rūpinamės Jūsų duomenimis?
 3. Kaip naudojame Jūsų Asmens duomenis?
 4. Kodėl Jūs turite pateikti savo duomenis?
 5. Kaip saugome Jūsų Asmens duomenis?
 6. Kokius Asmens duomenis perduodame tretiesiems asmenims?
 7. Kiek laiko saugome Jūsų Asmens duomenis?
 8. Rinkodaros pranešimai
 9. Jūsų teisės
 10. Slapukų naudojimas
 11. Vaikų Asmens duomenų tvarkymas
 12. Nuorodos į kitas svetaines
 13. Privatumo Politikos pakeitimai
 14. Kaip su mumis susisiekti?

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Internetinės svetainės odinys.lt (toliau - Duomenų valdytojas) Privatumo Politika (toliau – Politika) yra informacinio pobūdžio ir tai reiškia, kad ji nenustato Pirkėjams, kurie naudojasi Internetine parduotuve jokių prievolių (tai nėra Sutartis ar Taisyklės).

1.2. Prašome įdėmiai perskaityti šią Politiką, kad suprastumėte, kokiais tikslais renkame Jūsų duomenis ir kaip juos naudosime.


II. Kaip rūpinamės Jūsų duomenimis?

2.1. Pirkėjo Asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių Asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Oficialus teisės aktų leidinys Nr. 119, 1 p.) (toliau taip pat vadinamas BDAR) ir kitomis šiuo metu galiojančiomis normomis, t. y. per visą duomenų tvarkymo laikotarpį vadovaujamasi Asmens duomenų apsaugos teisinėmis nuostatomis. Asmens duomenys reiškia informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau – Asmens duomenys). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai, Vardą ir Pavardę, Asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų valdytojas ypatingą dėmesį skiria tam, kad būtų apsaugoti duomenų subjektų interesai, ir ypač užtikrinimui, kad jo renkami duomenys būtų:

2.2.1. duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

2.2.2. renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

2.2.3. adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

2.2.4. tikslūs ir prireikus atnaujinami;

2.2.5. laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;

2.2.6. tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas.

2.3. Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

2.4. Kaip nurodyta įvadinėje dalyje, Duomenų valdytojas, suprasdamas Pirkėjų privatumo užtikrinimo svarbą, saugo ne tik vartotojų, kurie lankosi Internetinėje parduotuvėje, bet ir Pirkėjų, kurie pateikė savo Asmens duomenis Duomenų valdytojui kitais komunikacijos kanalais, Asmens duomenis, t. y.:

2.4.1. Interneto svetinėje www.facebook.com  ir visuose kituose internetiniuose puslapiuose, kurie yra pažymėti „Facebook“ logotipu arba bendrai su juo naudojamu ženklu (angl. co-branded) (įskaitant subdomenus, tarptautines versijas, valdiklius ir versijas mobiliesiems telefonams), kurių veikimo principai grindžiami Facebook Inc. ar, atitinkamai, Facebook Ireland Limited (toliau taip pat vadinama Facebook socialiniu tinklu) Taisyklėmis, kurios yra paskelbtos adresu www.facebook.com/legal/terms , įskaitant per Facebook Lead Ads funkciją, kuri yra naudojama paties Duomenų valdytojo prekių/gaminių ar paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslams. Facebook socialinio tinklo Asmens duomenų apsaugos ir naudojimo taisykles galima rasti, pavyzdžiui, adresu www.facebook.com/policy.php .

2.4.2. Duomenų valdytojas negali daryti jokios įtakos Facebook socialinio tinklo teisinių nuostatų, įskaitant Asmens duomenų nuostatas, turiniui.

2.4.3. Šioje Politikoje pateikiama bendro pobūdžio informacija. Išsami informacija apie konkrečių Asmens duomenų tvarkymą pateikiama juos renkant, kiekvieną kartą informacinį pranešimą pateikiant gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje. Visų pirma, tai yra informacija apie Asmens duomenų tvarkymo tikslą ir teisinį pagrindą, duomenų saugojimo laikotarpį ir duomenų gavėjus, kuriems duomenys yra perduodami.

2.4.4. Visi šiame puslapyje vartojami ir pirma didžiąja raide rašomi žodžiai, frazės ir santrumpos (pavyzdžiui, Pardavėjas, Internetinė parduotuvė, Elektroninė paslauga) turi būti suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Internetinės svetainės Bendrosiose Taisyklėse, kurias galima rasti Internetinės svetainės puslapyje odinys.lt.

2.4.5. Esant kokių nors neaiškumų ar prieštaravimų tarp Politikos nuostatų ir Pirkėjo duotų sutikimų, nepriklausomai nuo šios Politikos nuostatų, visais atvejais nustatydamas savo atliekamų veiksmų apimtį Duomenų valdytojas vadovaujasi savanoriškais sutikimais arba teisės aktų nuostatomis. Esant tokių prieštaravimų tarp Politikos nuostatų ir renkant Asmens duomenis Duomenų valdytojo pateikto informacinio pranešimo turinio (paprastai informacinis pranešimas pateikiamas pildant formas Internetinėje svetainėje ir informacija, kuria Pirkėjas turėtų vadovautis, jam pateikiama minėtame informaciniame pranešime).


III. Kaip naudojame Jūsų Asmens duomenis?

3.1. Visa informacija, susijusi su Jūsų Asmens duomenimis ir operacijomis, yra saugi ir konfidenciali.

3.2. Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

Kaip naudojame duomenis?

Tikslai. Kodėl juos naudojame?

3.2.1. Jūsų Vardas, Pavardė, mokėtojo adresas, pristatymo adresas ir kontaktiniai duomenys

(Jūsų elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Facebook paskyra)

3.2.1.1. Susisiekdami Užsakymo pateikimo metu Jūsų nurodytu telefono numeriu, kai užsakote Prekę ir suvedate savo duomenis, bet neatliekate apmokėjimo.

*Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume naudoti Jūsų nurodytą telefono numerį siekiant susisiekti su Jumis ir padėti užbaigti pradėtą apmokėjimo procesą bei suteikti konsultaciją dėl iškilusių klausimų. Tokiu būdu siekiame teisėtų mūsų interesų teikti kokybiškas, Jūsų lūkesčius atitinkančias paslaugas, užtikrinant Jums galimybę įsigyti Jums reikalingas Prekes. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi elektroniniu paštu (Žr. Kontaktai).

3.2.1.2. Pristatydami Jūsų įsigytas Prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir (arba) pristatymo adresu, paruošdami Užsakymą atsiėmimui Prekių išdavimo vietoje ir išrašydami sąskaitą – faktūrą.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums. Mes neturėsime galimybės išsiųsti Jums ar sudaryti galimybę atsiimti Užsakytas Prekes, jei Jūs nenurodysite savo Vardo, Pavardės, adreso ir kontaktinių duomenų.

3.2.1.3. Siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujas Prekes ir paslaugas elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, Facebook ir Gmail platformomis ar paprastu paštu, skambindami Jūsų pateiktu telefono numeriu.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.

Tokiu būdu siekiame, kad Jūs visuomet žinotumėte visą naujausią informaciją. Šią informaciją teikiame tik Jums sutikus.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi elektroniniu paštu arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime.

3.2.1.4. Siųsdami su mūsų paslaugomis susijusias SMS žinutes, elektroninius laiškus, pavyzdžiui, naujausią informaciją apie Užsakymą ir apklausas paslaugų kokybei įvertinti.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (kad žinotumėte, kada Užsakytos Prekės bus pristatytos). Mes teikiame apklausas, kad įvertintume paslaugų kokybę, siekiant teisėto intereso gerinti mūsų paslaugų kokybę. Jūs galite bet kada atšaukti tokių apklausų gavimą kreipdamiesi elektroniniu paštu arba paspausdami atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške.

3.2.1.5. Siekdami Jus identifikuoti, kai pateikiate Užsakymą telefonu.

*Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo Užsakymo perdavimo dienos.

Tai būtina, kad galėtume tvarkyti Jūsų Užsakymą, pateiktą telefonu arba pokalbio metu.

3.2.1.6. Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo Paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir Pardavėją.

3.2.2. Informacija apie Jūsų interesus, gyvenamąjį miestą, lytį ir gimimo datą

3.2.2.1. Siekdami sužinoti Jūsų tikrąjį amžių.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo to dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo Paskyros, arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tai būtina, kad užtikrintume, kad mūsų Internetinėje svetainėje teikiamomis paslaugomis naudotųsi tik vyresni nei 16 metų asmenys.

3.2.2.2. Taikydami Pirkėjų segmentavimo strategiją ir teikdami Jums personalizuotus pasiūlymus.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.

Tokiu būdu siekiame geriau patenkinti Jūsų interesus. Jūsų sutikimu, Jums bus siunčiami tik Jums pritaikyti tiesioginės rinkodaros pasiūlymai. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo kreipdamiesi elektroniniu paštu arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime arba pokalbio metu.

3.2.2.3. Siųsdami Jums elektroniniu paštu apklausas paslaugų kokybei įvertinti.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.

Tai būtina, kad būtų atliekamos apklausos paslaugų kokybei įvertinti. Tai mums padeda gerinti mūsų paslaugų kokybę. Jūs galite bet kada atšaukti tokių apklausų gavimą kreipdamiesi elektroniniu paštu arba paspausdami atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške, arba pokalbio metu.

3.2.3. Jūsų mokėjimo informacija

3.2.3.1. Priimdami ir grąžindami pinigus.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo operacijos atlikimo dienos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums.

3.2.3.2. Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo Paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir Pardavėją.

3.2.4. Jūsų bendravimo su mumis istorija

(Jūsų perduota informacija, pavyzdžiui, telefonu (telefoninio pokalbio ar paliktos balso žinutės įrašas, kai Jūs skambinate mums arba kai mes skambiname Jums) arba naudojantis elektroniniu paštu).

3.2.4.1. Teikdami paslaugas ir pagalbą, siekdami užtikrinti vienodos ir geros kokybės aptarnavimą bei apsaugoti mūsų interesus.

*Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo komunikacijos pabaigos.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums bei turėti įrodymus iškilus ginčui dėl paslaugų kokybės ir (arba) Jūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Taip pat siekiant suteikti Jums aukščiausio lygio aptarnavimą.

3.2.5. Pirkimo ir veiksmų istorija

(Jūsų pirkiniai, peržiūrėtos Prekės, Jūsų Krepšelyje išsaugotos Prekės ir Jūsų veiksmai naudojantis elektroniniu paštu, Internetine svetaine)

3.2.5.1. Parduodami Jums Prekes.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo Paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

*Duomenis apie Jūsų peržiūrėtus gaminius saugosime Jūsų paskyroje 30 (trisdešimt) dienų.

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).

3.2.5.2.Teikdami paslaugas ir pagalbą, taip pat tvarkydami pinigų grąžinimo klausimus.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo Paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tai būtina, kad galėtume vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Jums (šiam tikslui naudojame tik Jūsų pirkimo istoriją).

3.2.5.3. Siųsdami el. laiškus dėl palikto pirkinių Krepšelio.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų nuo tos dienos, kai Jūs paskutinį kartą prisijungėte prie savo Paskyros arba tol, kol atsisakysite tokių elektroninių laiškų.

Tai reikalinga, kad galėtume priminti, jog Jūsų pirkinių Krepšelyje yra palikta Prekė. Tokiu būdu siekiame teisėtų mūsų interesų - teikti kokybiškas, Jūsų lūkesčius atitinkančias paslaugas, užtikrinant Jums galimybę įsigyti Jums reikalingas Prekes. Kiekvieno elektroninio laiško apačioje rasite atsisakymo ir nustatymų valdymo funkcijas.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tokio Jūsų duomenų naudojimo rašydami elektroniniu paštu arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime, arba pokalbio metu.

3.2.5.4. Teikdami personalizuotus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol atšauksite šį sutikimą.

Tokiu būdu siekiame patenkinti Jūsų poreikius, atspindėti Jūsų interesus ir užtikrinti aukščiausią aptarnavimo lygį. Kiekvieno naujienlaiškio apačioje rasite atsisakymo ir nustatymų valdymo funkcijas.

Jūs taip pat galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl tokio Jūsų duomenų naudojimo rašydami elektroniniu paštu arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime, arba pokalbio metu.

3.2.5.5. Siųsdami Jums elektroniniu paštu apklausas paslaugų kokybei įvertinti.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie Paskyros arba tol, kol atšauksite apklausos anketų gavimą.

Apklausos paslaugų kokybei įvertinti. Tai mums reikalinga siekiant teisėto įmonės intereso gerinti mūsų paslaugų kokybę. Jūs galite bet kada atšaukti tokių apklausų gavimą kreipdamiesi elektroniniu paštu arba paspausdami atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške, arba pokalbio metu.

3.2.6. Informacija apie Jūsų įrenginį

(Informacija, kurią pateikiate mums naršydami mūsų Internetinėje svetainėje įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, ekrano skiriamąją gebą ir (pasirinkus informacijos bendrinimą su mumis) Jūsų buvimo vietos duomenis, taip pat informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų Internetinė svetaine.)

3.2.6.1. Siekdami patobulinti savo Internetinę svetainę, taip pat, kad galėtume Jums nustatyti numatytąsias parinktis.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo Paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tokiu būdu siekiame užtikrinti kuo malonesnę pirkimo patirtį.

3.2.6.2. Siekdami apsaugoti savo Internetinę svetainę.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo Paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tai būtina, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir nustatyti sukčiavimo atvejus, kad apsaugotume Jus ir Pardavėją.

3.2.7. Informacija, gaunama Jums jungiantis per „google“ ir „facebook“

3.2.7.1. Siekdami suteikti galimybę patogiau prisijungti prie mūsų Internetinės svetainės, kai jungiatės per „Google“ ir „Facebook“, iš minėtų paslaugų teikėjų gausime prisijungimui reikalingus duomenis.

*Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie savo Paskyros dienos arba paskutinio sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data bus vėlesnė).

Tokiu būdu užtikrinsime patogesnes sąlygas naudotis mūsų Internetine parduotuve ir įsigyti Jums patinkančias Prekes.

3.3. Duomenų valdytojas imasi visų būtinų priemonių, naudodama moderniausius ir pažangiausius metodus, siekdama užtikrinti maksimalų įmanomą Jūsų Asmens duomenų, taip pat elektroninių operacijų, saugumą. Visa informacija, susijusi su Jūsų Asmens duomenimis ir operacijomis, yra saugi ir konfidenciali.

3.4. Jūsų identifikacijai naudojami du slaptažodžiai: Slaptažodis (el.paštas arba vartotojo Vardas) ir Asmeninio slapto saugumo kodas (Slaptažodis), kurie kiekvieną kartą juos įvedę suteikia absoliučią prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos.

3.5. Asmens saugos kodą (slaptažodį) ir el. pašto adresą galite keisti taip dažnai, kaip Jums patinka. Vienintelis prieiga prie Jūsų duomenų esate Jūs, naudodamiesi aukščiau nurodytais kodais, ir Jūs esate vienintelis atsakingas už jų konfidencialumo išlaikymą ir slėpimą nuo trečiųjų šalių. Pametus ar nutekėjus turėtumėte nedelsdami pranešti mums, kitaip Duomenų valdytojas neatsako už slapto kodo naudojimą neįgaliotam asmeniui. Saugumo sumetimais rekomenduojame reguliariai keisti Slaptažodį ir vengti naudoti tuos pačius ir lengvai atsekamus kodus (pvz., Gimimo datą). Taip pat siūlome naudoti ne tik raides ir skaičius, bet ir simbolius bei Slaptažodį.


IV. Kodėl Jūs turite pateikti savo duomenis?

4.1. Pirkėjas neprivalo pateikti savo Asmens duomenų Internetinėje svetainėje odinys.lt, tačiau tai yra būtina norint naudotis tam tikromis mūsų Internetinės parduotuvės funkcijomis, pavyzdžiui, tam, kad Pirkėjas galėtų pateikti Užsakymą ir jį apmokėti (Pirkimo – Pardavimo Sutarties sudarymas ir vykdymas), užregistruoti Paskyrą arba atlikti Prekės rezervaciją (Paslaugų teikimo Sutarties sudarymas ir vykdymas), prenumeruoti naujienlaiškį ar naudoti mūsų formas.

4.2. Kiekvieną kartą duomenų, reikalingų sudaryti atitinkamą Sutartį, apimtis yra nurodyta Internetinėje svetainėje (mes pažymime duomenis, kurie yra būtini Sutarties sudarymui, naudojimosi tam tikra funkcija), kituose komunikacijos su Pirkėju kanaluose arba Taisyklėse. Nepateikus Asmens duomenų iš esmės gali būti neįmanoma atlikti minėtų veiksmų.

4.3. Mes naudojame Jūsų Asmens duomenis šioje Politikoje nurodytais tikslais ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisėtus reikalavimus. Dėl šios priežasties Jūsų Asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėto intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.

4.4. Jūsų Asmens duomenis taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio Asmens gyvybiškai svarbius interesus.

4.5. Dėl situacijos atkūrimo ir nustatymo, Dirbtuvėje ir aplink jas yra įrengtos ir prijungtos prie apsaugos sistemų vaizdo ir garso kameros. Mes saugome vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės Dirbtuvėje dėl paslaugų Užsakymo pateikimo, konsultacijos ar atsiimant Prekes ar Gaminius.

4.6. Pirkėjas/Užsakovas atvyksta į Dirbtuvę prieš tai suderinęs telefonu ar elektroniniu paštu jo atvykimo laiką. Prie Dirbtuvės durų yra įrengti durų skambučiai, todėl mieli Pirkėjai/Užsakovai, prašome spausti skambutį ir laukti kol atidarysime duris. Dirbtuvės duris laikome užrakintas, kadangi darbo proceso metu Dirbtuvėje yra gamybinis triukšmas.


V. Kaip saugome Jūsų Asmens duomenis?

5.1. Duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į techninių žinių lygį, įgyvendinimo sąnaudas ir duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus ir įvairios tikimybės ir rimtumo pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tvarkomų Asmens duomenų saugumas pagal pavojų ir saugomų duomenų kategorijas, o ypač apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos prie jų, neteisėto jų gavimo, tvarkymo pažeidžiant galiojančius įstatymus bei jų pakeitimo, praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo. Informacijos apie naudojamas technines ir organizacines apsaugos priemones atskleidimas gali sumažinti jų veiksmingumą, ir tai kelia pavojų tinkamai Asmens duomenų apsaugai.

5.2. Duomenų valdytojas taiko, pavyzdžiui, šias technines priemones, skirtas užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie elektroniniu būdu perduodamų Asmens duomenų ar jų pakeitimui:

5.2.1. Duomenų apsauga nuo neteisėtos prieigos;

5.2.2. Internetinės svetainės puslapiuose, kuriose yra pateikiami Asmens duomenys, yra įdiegtas SSL sertifikatas;

5.2.3. Naudojantis Internetine svetaine Asmens autorizavimo duomenys yra šifruojami;

5.2.4. Prieigą prie Paskyros suteikiame tiktai suvedus individualų prisijungimo Vardą ir Slaptažodį;

5.2.5. Internetinio puslapio, apsaugoto SSL sertifikatu, adreso įvedimo juostos kairėje pateikiamas ženkliukas (vaizduojama žalia spyna), patvirtinantis puslapio saugumą. Internetinėje svetainėje odinys.lt, SSL sertifikatu apsaugoti tie puslapiai, kuriuose įvedami vartotojų duomenys: prisijungimo puslapis, odinys.lt puslapiai, Prekių Krepšelio puslapis, Prekių Užsakymo puslapis ir pan. Sertifikato detales rasite jį paspaudę;

5.2.6. Internetinė svetainė odinys.lt nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų;

5.2.7. Internetinė svetainė odinys.lt pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų puslapiuose, todėl Internetinei svetainei odinys.lt ši informacija neprieinama.


VI. Kokius Asmens duomenis perduodame tretiesiems asmenims?

6.1. Mes norime įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, todėl Jūsų asmens duomenis perduosime tik būtinais atvejais.

6.2. Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytų kategorijų duomenų gavėjams:

6.2.1. Mes galime perduoti Jūsų Asmens duomenis savo draudikams ir profesionaliems konsultantams dėl rizikos valdymo, profesionalių konsultacijų arba siekiant pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus;

6.2.2. Su Prekių pirkimu susijusias finansines operacijas Internetinėje svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;

6.2.3. Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų Asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninio pašto paslaugų teikėjams, naujienlaiškių siuntimo, apklausų vykdymo, duomenų apsaugos pareigūno paslaugų teikėjams;

6.2.4. Mes pasitelkiame tik tuos paslaugų teikėjus, kurie yra įdiegę/įsipareigoja įdiegti atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrintų atitinkamą duomenų tvarkymo saugos lygį, atitinkantį fizinių asmenų, kurių duomenys bus tvarkomi pagal duomenų tvarkymo Sutartį, teisių ar laisvių pažeidimo riziką, o toks duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus;

6.2.5. Jūsų Asmens duomenis galime perduoti ne tik aukščiau nurodytais atvejais, bet ir vykdydami savo teisinius įsipareigojimus, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų interesus. Tiesioginės rinkodaros tikslais Asmens duomenis Jūsų sutikimu galime perduoti mūsų partneriams, teikiantiems mums rinkodaros paslaugas;

6.2.6. Šioje dalyje nurodyti duomenų gavėjai taip pat gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Jūsų asmens duomenis perduosime tik tokiems tretiesiems asmenims, kurie laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų.


VII. Kiek laiko saugome Jūsų Asmens duomenis?

7.1. Visais atvejais Jūsų Asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina konkretiems tikslams pasiekti. Detali informacija apie Asmens duomenų saugojimo laikotarpius galite rasti šios Privatumo Politikos skyriuje „Kaip naudojame Jūsų Asmens duomenis“.


VIII. Rinkodaros pranešimai

8.1. Jums sutikus, elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, skambindami Jūsų nurodytu telefono ryšio numeriu Jums teiksime rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų Prekėmis ir jas rasti.

8.2. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, teikiamų iš Internetinės svetainės odinys.lt. Tai galite padaryti:

8.2.1. rašydami elektroniniu paštu arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime;

8.2.2. Jums atsisakius tiesioginės rinkodaros pranešimų, mes atnaujinsime Jūsų Asmens duomenų tvarkymo nustatymus, kad tiesioginės rinkodaros pranešimai Jums nebebūtų teikiami.

8.3. Prašome atkreipti dėmesį, jog Internetinėje svetainėje odinys.lt yra jungtinis įvairių tarpusavyje susijusių paslaugų tinklas, todėl mūsų sistemose tvarkomų Asmens duomenų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Taigi kurį laiką, kol Jūsų užklausa dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakymo bus vykdoma, Jūs dar galite gauti minėtus pranešimus.

8.4. Atsisakius tiesioginės rinkodaros pranešimų, informacija apie Jūsų Užsakytas paslaugas (pavyzdžiui, naujausia informacija apie Užsakymą) bus ir toliau Jums teikiama.


IX. Jūsų teisės

9.1. Šioje Politikos dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šioje Politikoje pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.

9.2. Jūs turite šias su Asmens duomenų apsauga susijusias teises:

9.2.1. teisę gauti informaciją apie Asmens duomenų tvarkymą;

9.2.2. teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;

9.2.3. teisę reikalauti ištaisyti Jūsų Asmens duomenis, kuriuos mes saugome (daugelį jų galite ištaisyti prisijungę prie savo Paskyros);

9.2.4. teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų Asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

9.2.5. teisę apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą;

9.2.6. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

9.2.7. teisę nesutikti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

9.2.8. teisę į duomenų perkeliamumą;

9.2.9. teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis;

9.2.10. teisę pateikti Skundą priežiūros institucijai.

9.3. Teisė gauti informaciją apie Asmens duomenų tvarkymą. Informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą pateikiame duomenų rinkimo metu. Ją taip pat galite visada rasti šioje Politikoje arba gauti kreipdamiesi elektroniniu paštu.

9.4. Teisė susipažinti su savo Asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome Jūsų Asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų Asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir informacija apie jų tvarkymą, tokia kaip Asmens duomenų tvarkymo tikslai, Asmens duomenų kategorijos, Asmens duomenų gavėjai ir kt. Mes Jums pateiksime Jūsų Asmens duomenų kopiją. Jūs turite teisę gauti savo Asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.

9.5. Mes turime teisę atsisakyti pateikti Jūsų tvarkomus duomenis, jei nustatomos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant Asmens duomenys nėra teikiami.

9.6. Teisė reikalauti ištaisyti Jūsų Asmens duomenis, kuriuos mes saugome. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo Asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo Asmens duomenis.

9.7. Teisė ištrinti Jūsų Asmens duomenis. Šia teise galite pasinaudoti, kai:

9.7.1. Asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi;

9.7.2. atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

9.7.3. nesutinkate, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėto mūsų arba trečiosios šalies intereso;

9.7.4. Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

9.7.5. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

9.7.6. Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis mums taikomų teisės aktų reikalavimų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti Asmens duomenis yra būtina siekiant:

9.7.6.1. pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve;

9.7.6.2. įgyvendinti mūsų teisinius įsipareigojimus arba

9.7.6.3. pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.

9.8. Teisė apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais:

9.8.1. Jums ginčijant Asmens duomenų tikslumą;

9.8.2. kai Asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti;

9.8.3. kai Asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba

9.8.4. Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis teisėtu mūsų arba trečiosios šalies interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus Asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti Jūsų Asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus:

9.8.4.1. turėdami Jūsų sutikimą;

9.8.4.2. dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo;

9.8.4.3. siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių Asmenų teises arba

9.8.4.4. dėl svarbaus viešojo intereso.

9.9. Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti bet kokiu tikslu dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums pareiškus nesutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus ir (ar) teisėtus mūsų reikalavimus.

9.10. Teisė nesutikti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes nebetvarkysime Jūsų Asmens duomenų šiuo tikslu.

9.11. Teisė į duomenų perkeliamumą. Šią teisę galėsite įgyvendinti tais atvejais, kai Jūsų Asmens duomenis tvarkome automatizuotomis priemonėmis (kompiuteriais ir pan.) ir Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

9.11.1. Jūsų sutikimas, arba

9.11.2. Sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant Sutartį.

9.12. Teisė atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis. Tais atvejais, kai Jūsų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

9.13. Teisė pateikti Skundą priežiūros institucijai. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų Asmens duomenis pažeidžiame Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti Skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

9.14. Jei norite įgyvendinti savo teises, arba turite klausimų dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums elektroninio paštu (Žr.Kontaktai).


X. Slapukų naudojimas

10.1. Slapukų naudojimo reguliavimas nėra naujiena, kadangi ir iki dabar galiojanti Europos Sąjungos e-privatumo direktyva nustatė tam tikras jų naudojimo taisykles, kurias valstybės perkėlė į savo teisinę sistemą. Lietuvos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra išleidusi rekomendaciją, kuri nustato, kad Asmens sutikimas yra būtinas, kai naudojami papildomi slapukai, tačiau teisinis reguliavimas nenustato griežtų reikalavimų sutikimui bei jo davimo formai. Gegužės 25 d., įsigaliojus GDPR, visose Europos Ekonominės Bendrijos valstybės galioja vienodas teisinis reguliavimas, nustatantis griežtesnes taisykles papildomų slapukų naudojimui.

10.2. Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje Internetinėje svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų Internetinės svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose.

10.3. Kam mes naudojame slapukus?

Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų Internetinės svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukus taip pat mes naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Slapukais mes analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės tikslams, norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

10.4. Kokius slapukus mes naudojame?

10.4.1. Techninius slapukus

Techniniai slapukai yra būtini tinkamam Internetinės svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimui. Be jų negalima sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija, dėl to jų atsisakyti galimybės nėra.

10.4.2. Funkcinius slapukus

Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti Internetinės svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, padaryti Internetinę svetainę bei mobiliąją aplikaciją patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui, dėl to jų atsisakyti galimybės nėra.

10.4.3. Analitinius slapukus

Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimą prie Jūsų poreikių ir norų, dėl to jų atsisakyti galimybės nėra.

10.4.4. Tikslinius (komercinius) slapukus

Tikslinius (komercinius) slapukus naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Tiksliniais slapukais analizuojama naršymo istorija ir šie duomenys naudojami siekiant , pateikti Jums komercinius pasiūlymus. Pavyzdžiui Jums įsigijant mobilų telefoną, pasiūlyti įsigyti tinkamą dėkliuką telefonui. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

10.5. Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus?

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės.

10.6. Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikdami mums prašymą elektroniniu paštu (Žr. Kontaktai). Atšaukdami savo sutikimą dėl slapukų naudojimo Jūs taip pat turite ištrinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus.

10.7. Svarbu žinoti, kad naudotis Internetine svetaine odinys.lt atsisakius techninių, funkcinių ir analitinių slapukų nebus galima, todėl slapukų trinti ar blokuoti nerekomenduojame.


XI. Vaikų Asmens duomenų tvarkymas

11.1. Mūsų Internetinėje svetainėje teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 16 metų asmenims. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų per mūsų Internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. Jei turėsime pagrįstų įtarimų, kad tvarkome duomenis Asmenų, kurie yra jaunesnio amžiaus nei nurodyta šioje dalyje, mes pašalinsime šių Asmenų duomenis iš duomenų bazių ir perduosime teisinėm institucijoms LR įstatymų nustatyta tvarka.


XII. Nuorodos į kitas svetaines

12.1. Internetinėje svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Duomenų valdytojas ragina susipažinti su kitų svetainių naudojimo sąlygomis ir Privatumo Politika. Ši Politika yra taikoma tiktai nurodytai Duomenų valdytojo odinys.lt veiklai. Sužinokite daugiau: “Bendrosios Taisyklės”.


XIII. Privatumo politikos pakeitimai

13.1. Duomenų valdytojas gali ateityje keisti Politikos nuostatas – tai gali būti atliekama dėl šių svarbių priežasčių, kad ji tinkamai atspindėtų kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis:

13.1.1. pasikeitus imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, ypač reglamentuojančioms Asmens duomenų apsaugą, telekomunikacijų veiklą, elektroniniu būdu teikiamas paslaugas ir vartotojų teises, turinčioms įtakos Duomenų valdytojo teisėms ir prievolėms arba duomenų subjekto teisėms ir prievolėms;

13.1.2. funkcionalumo ar Elektroninių paslaugų tobulėjimo, grindžiamo interneto technologijų pažanga, įskaitant naujų technologinių arba techninių sprendimų, turinčių įtakos Politikos nuostatoms, naudojimą, įgyvendinimą.

13.2. Kiekvieną kartą Duomenų valdytojas informaciją apie Politikos pakeitimus paskelbia Internetinėje svetainėje arba kitomis atitinkamomis susisiekimo priemonėmis, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudodamiesi mūsų Internetine svetaine. Atlikus kiekvieną pakeitimą bus skelbiama nauja Politikos redakcija su nauja data.


XIV. Kaip su mumis susisiekti?

14.1. Mes visuomet norime išgirsti savo Pirkėjų/Užsakovų atsiliepimus, bei esame pasiruošę atsakyti į kilusius klausimus. Nedvejodami kreipkitės jei:

14.1.1. turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų, susijusių su šia Privatumo Politika;

14.1.2. norite, kad mes nenaudotume Jūsų Asmens duomenų;

14.1.3. norite pasinaudoti Privatumo Politikoje nurodytomis savo teisėmis arba pateikti Skundą;

14.2. Jūs galite kreiptis į Internetinės svetainės odinys.lt Duomenų valdytoją raštu – elektroniniu paštu (Žr. Kontaktai);

14.3. Atsakymą į Jūsų keipimąsi mes pateiksime ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos.

Ši Privatumo Politika patvirtinta 2021 m.

_____________________________