Bendrosios Taisyklės

Turinys

 1. Bendrosios nuostatos
 2. Elektroninės Paslaugos
 3. Pirkimo - Pardavimo Sutartis
 4. Pirkėjo teisės ir pareigos
 5. Pardavėjo teisės ir pareigos
 6. Apmokėjimo būdai ir terminai
 7. Pristatymo būdai ir sąlygos
 8. Grąžinimas ir Garantija
 9. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai
 10. Skundai 
 11. Teisė atsisakyti Pirkimo - Pardavimo Sutarties
 12. Licencija
 13. Paslaugų Teikimo Sutarties nutraukimas ir Taisyklių keitimas
 14. Šalių atsakomybė
 15. Taisyklių baigiamosios nuostatos

I. Bendrosios nuostatos

1.1. ODINYS Kūrybinė dirbtuvė (toliau – ODINYS), juridinis adresas: Savanorių pr. 187/1, LT-02300 Vilnius Lietuva. 

1.2. Informacija apie Pardavėją pateikta Internetinėje svetainėje odinys.lt „Apie Mus“.

1.3. Bendrosios Taisyklės kartu su dokumentais, nurodytais šiose Taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie Pardavėją / Paslaugų Teikėją (toliau - Pardavėjas) bei išdėstyti Pirkėjams, įsigyjantiems Prekes Internetinėje parduotuvėje odinys.lt ir Pirkimo - Pardavimo sąlygas (toliau - Taisyklės).

1.4. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių Pirkimo – Pardavimo ar Paslaugų Teikimo (toliau - Sutartis).

1.5. Prieš vykdant bet kokį Prekių Užsakymą nuotoliniu būdu, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas Užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo Politika, o atsisakius tai padaryti, Užsakymo užbaigimas ir Prekių Užsakymas negalimas.

1.6. Pirkėjo duotas sutikimas dėl taikomų Taisyklių nuostatų yra savanoriškas, tačiau būtinas Paskyrai sukurti, Pirkėjo Užsakymui pateikti ir/ar Prekėms rezervuoti.

1.7. Pirkėjo Asmens duomenis Internetinė svetainė odinys.lt tvarko kaip Asmens Duomenų valdytojas. Daugiau informacijos apie Asmens duomenų apsaugą sužinokite daugiau: „Privatumo Politika“.

1.8. Informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos XIII. skyriuje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą Užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti šias Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas Užsakymas.

1.9. Pardavėjas neatsako už nuostolius, kurie kyla dėl Pirkėjo nesusipažinimo su šiomis Taisyklėmis. Jeigu Pirkėjas nesutinka su tam tikromis Taisyklių nuostatomis, jis turėtų nepatvirtinti Užsakymo, o dėl pirkimo kreiptis tiesiogiai elektroniniu paštu, ir suderinti pirkimo sąlygas asmeniškai.

1.10. Taisyklėse vartojamos didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau nurodytą reikšmę, nebent pagal kontekstą jos aiškiai turi būti suprantamos kitaip:

1.10.1. Internetinė svetainė odinys.lt – tvarkoma siūlomų paslaugų teikimo platforma, kur Pirkėjas gali pateikti Užsakymus paslaugoms gauti arba atlikti Prekių rezervaciją ir pirkimą;

1.10.2. Privatumo Politika – Internetinės svetainės odinys.lt patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo nuostatos, naudojantis Internetine svetaine odinys.lt;

1.10.3. Bendrosios Taisyklės / Paslaugų teikimo ir Pirkimo – Pardavimo Sutartys (toliau – Taisyklės) - dokumentas, nustatantis Pirkimo - Pardavimo ir Paslaugų teikimo Sutarčių sudarymo sąlygas Pirkėjams įskaitant Prekių Užsakymo paslaugas, teikimo ir naudojimosi jomis Taisykles. Taisyklės apibrėžia Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas. Šiose Taisyklėse paslaugų teikimą elektroniniu būdu reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas;

1.10.4. Pirkimo - Pardavimo Sutartis (toliau –Sutartis) - pagal LR Civilinio kodekso nuostatas Pirkėjo ir Pardavėjo nuotoliniu būdu naudojantis ryšio priemonėmis sudaryta Pirkimo – Pardavimo Sutartis, pagal kurią Pardavėjas parduoda Prekes Pirkėjui už nustatytą Kainą, pridėjus taikomus papildomus mokesčius, įskaitant pristatymo išlaidas, kurios sąlygas apibrėžia šios Taisyklės. Pirkimo - Pardavimo Sutartyje nurodoma Prekė, pagrindinės jo savybės, Kaina, pristatymo Kaina ir kitos svarbios sąlygos. Pardavėjas gali sudaryti Pirkmo - Pardavimo Sutartį su Pirkėju, kuris nėra Vartotojas, taip pat sudarydamas susitarimą nesilaikant šiose Taisyklėse nustatytos procedūros, kurios nors Pirkimo - Pardavimo Sutarties šalies prašymu, tai patvirtinant elektroniniu pranešimu. Tai nėra laikoma Pirkimo - Pardavimo Sutarties sudarymu arba įsipareigojimu atlikti Prekės rezervaciją;

1.10.5. Pardavėjas/Paslaugų teikėjas/Internetinė parduotuvė odinys.lt , Prekių ir Gaminių Gamintojas (toliau – Pardavėjas). – Parduodantis Prekes bei Teikiantis Gamybos, Siuvimo, Taisymo ir Priežiūros paslaugas Internetinėje svetainėje odinys.lt;

1.10.6. Darbo diena – viena diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybinių švenčių dienas;

1.10.7. Užsakovas/Pirkėjas/Klientas (toliau– Pirkėjas) - 1) fizinis asmuo arba asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, veikiantis per įgaliotą asmenį; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; arba 4) organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, kuris pagal įstatymą yra teisnus ir veiksnus. Tuo atveju, jei Pirkėjas yra riboto veiksnumo fizinis asmuo, ji (s) įsipareigoja gauti veiksnaus savo atstovo galiojantį sutikimą sudaryti Sutartį ir, Pardavėjui pareikalavus, pateikti tokį sutikimą, nes įprastai Pardavėjo sudaromos Sutartys yra skirtos smulkiems kasdienio vartojimo poreikiams tenkinti;

1.10.8. Asmens duomenys –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, Asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio Asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

1.10.9. Mano Paskyra – Paskyra - elektroninė paslauga, resursų kompleksas, pažymėtas individualiu Pirkėjo Prisijungimo Vardu ir Slaptažodžiu, leidžiantis Pirkėjui naudotis papildomomis funkcijomis, paslaugomis. Pirkėjas prisijungia prie Paskyros naudodamas savo Prisijungimo Vardą ir Slaptažodį. Pirkėjas prisijungia prie savo Paskyros prieš tai užsiregistravęs Internetinėje svetainėje. Paskyra leidžia kaupti ir išsaugoti Pirkėjo adresus, Užsakymus ir Prekių rezervacijas ir bet kokią kitą Pardavėjo suteiktą paslaugų istoriją saugančią asmeninėje Pirkėjo paskyroje (account);

1.10.10. Prisijungimo Vardas – Pirkėjo elektroninio pašto adresas, kurį jis nurodė kurdamas Paskyrą;

1.10.11. Slaptažodis – simbolių (raidžių ir skaičių) seka, kurią Pirkėjas nustatė kurdamas savo Paskyrą, jungiantis prie Paskyros. Registruodamas Paskyrą Pirkėjas privalo du kartus suvesti Slaptažodį tam, kad būtų nustatytos ir ištaisytos klaidos. Pirkėjas privalo išsaugoti Slaptažodžio konfidencialumą (neatskleisti jo tretiesiems asmenims). Pardavėjas suteikia Pirkėjui galimybę daug kartų keisti Slaptažodį;

1.10.12. Krepšelis – paslauga, suteikiama kiekvienam Pirkėjui, kuris naudojasi Internetine svetaine, leidžianti jam/jai pateikti vieno ar kelių Prekių Užsakymą, matyti numatomą Prekės pristatymo terminą. Suformuodamas Krepšelį Pirkėjas sudaro Pirkimo – Pardavimo Sutartį su Pardavėju;

1.10.13. Užsakymas – Pirkėjo valios pareiškimas, tiesiogiai išreiškiantis jo valią sudaryti Paslaugų Teikimo Sutartį, Pirkimo - Pardavimo Sutartį nuotoliniu būdu, naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, apibrėžiantis Prekes ar Paslaugas, kurias Pirkėjas ketina pirkti/užsakyti bei pateikiantis Pirkėjo duomenis, reikalingus galimai Sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Kiekvienos Prekės Užsakymas bus laikomas nepriklausomu Pirkėjo pasiūlymu Sutarčiai sudaryti. Užsakymui gali būti suteiktas vienas numeris, o visi pasiūlymai bus vykdomi lygiagrečiai. Pardavėjo atsiųstas Užsakymo patvirtinimas yra laikomas Sutarties sudarymo momentu;

1.10.14. Prekė/Gaminys (toliau – Prekė) – Internetinėje parduotuvėje parduodamas kilnojamasis daiktas, kuris yra Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Pirkimo - Pardavimo ar Paslaugų Teikimo Sutarties dalykas, už kurį Pardavėjui sumokama Kaina, arba Prekės rezervacijos dalykas. Visos Internetinėje parduotuvėje siūlomos Prekės yra visiškai naujos ir pagamintos Pardavėjo/Paslaugų teikėjo Dirbtuvėje Lietuvoje;

1.10.15. Kaina – eurais valiuta nurodyta bendra atlygio suma (įskaitant mokesčius), apmokama Pardavėjui už Prekių nuosavybės perdavimą Pirkėjui pagal Sutartį. Pristatymo išlaidos į Kainą neįskaičiuojamos, nebent Pardavėjo taikomose Akcijos sąlygose numatyta kitaip;
1.10.16. Prekės rezervacija– Pirkėjams teikiama paslauga, sudaranti galimybę rezervuoti pasirinktas Prekes, norint jas pamatyti ar įsigyti. Prekės rezervacija nėra laikoma Pirkimo - Pardavimo Sutartimi ar įsipareigojimu sudaryti Pirkimo - Pardavimo Sutartį, arba rezervuotos Prekės Pirkimo - Pardavimo Sutartimi ar įsipareigojimu ją sudaryti. Prekės rezervacija galioja (t. y. Prekė yra paruošta atsiėmimui Pardavėjo Dirbtuvėje) nuo to momento, kai Pardavėjas patvirtina, kad Prekę galima atsiimti Dirbtuvėje sutartą dieną ir valandą;

1.10.17. Turinys/Detalės – teksto, grafiniai arba multimedijos elementai (pvz., informacija apie Prekes, Prekių nuotraukos, Prekių pristatymo vaizdinė medžiaga, aprašai, komentarai, Prekių ID nustatymo duomenys), įskaitant kūrinius, kaip tai apibrėžta Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, taip pat fizinių asmenų atvaizdai, kuriuos Internetinėje svetainėje platina Pardavėjas, Pardavėjo partneriai, Pirkėjai arba kitas Internetine svetaine besinaudojantis asmuo;

1.10.18. Akcijos – pagal Taisykles reguliuojamos specialios Pirkimo - Pardavimo ar paslaugų teikimo sąlygos, taikomos konkrečiu laikotarpiu galiojančiam specialiam Pardavėjo pasiūlymui, kuriuo Pirkėjas gali pasinaudoti Internetinėje svetainėje nurodytomis sąlygomis, pavyzdžiui, Prekių Kainos arba pristatymo išlaidų nuolaida;

1.10.19. Naujienlaiškis – elektroninė paslauga, leidžianti visiems ja besinaudojantiems Pirkėjams automatiniu būdu periodiškai gauti iš Pardavėjo informaciją apie Prekes, įskaitant naujienas ir specialius pasiūlymus;

1.10.20. Civilinis Kodeksas – Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (įstatymas ginantis Lietuvos Respublikos piliečių teises);

1.10.21. Vartotojo Teisių Įstatymas, Įstatymas – Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas.


II. Elektroninės paslaugos

2.1. Nemokamai Pirkėjams teikiamos Elektroninės paslaugos yra:

2.1.1. Paskyra;

2.1.2. Galimybė Pirkėjams teikti Užsakymus, atlikti Prekių rezervacijas ir sudaryti Sutartis, laikantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

2.1.3. Galimybė Pirkėjams naudotis Krepšelio paslaugomis;

2.1.4. Galimybė peržiūrėti Internetinėje svetainėje įdėtą Turinį;

2.1.5. Naujienlaiškis.

2.2. Krepšeliu pradedama naudotis nuo to momentu, kai Pirkėjas įdeda pirmąją Prekę į Krepšelį.

2.3. Krepšelis suteikiamas nemokamai ir suformuojamas vienam apsipirkimui. Jis uždaromas pateikus Užsakymą arba atlikus Prekės rezervaciją arba kai Pirkėjas savo noru neužbaigia Užsakymo ar Prekės rezervacijos. Vis dėlto, Krepšelis įsimena informaciją apie Pirkėjo pasirinktas Prekes ir pasibaigus naršymo seansui, įskaitant atsijungus, bet ne ilgiau kaip 7 (septynias) dienas, tačiau Krepšelis nerezervuoja Pirkėjo pasirinktų Prekių ir pateikiant Užsakymą arba atliekant Prekės rezervaciją vėliau, jis Pirkėjui gali būti neprieinamas. Prisijungusių per naršyklę prie Paskyros Pirkėjų Krepšelio informacija sinchronizuojama su Paskyra (ir atvirkščiai).

2.4. Pirkėjas privalo:

2.4.1. pateikti Užsakyme arba registracijos formose, pateikiamose kuriant Paskyrą, tik teisingus, aktualius ir visus reikalaujamus Pirkėjo duomenis;

2.4.2. nedelsiant atnaujinti duomenis, įskaitant Asmens duomenis, pateiktus Pardavėjui sudarant Paslaugų teikimo ar Pirkimo - Pardavimo Sutartį, ypač tuos, kurie yra būtini tinkamai vykdyti šias Sutartis. Pirkėjas turi galimybę bet kuriuo metu keisti duomenis, nurodytus kuriant Paskyrą, naudodamasis Paskyroje pateiktomis parinktimis;

2.4.3. naudotis Pardavėjo siūlomomis paslaugomis ir funkcijomis netrikdydamas Pardavėjo, Internetinės svetainės veiklos;

2.4.4. naudotis Pardavėjo siūlomomis paslaugomis ir funkcijomis laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų, Taisyklių nuostatų, taip pat nusistovėjusių papročių ir socialinių normų;

2.4.5. naudotis Pardavėjo siūlomomis paslaugomis ir funkcijomis nesukeliant nepatogumų kitiems Pirkėjams ar Pardavėjui;

2.4.6. laiku apmokėti visą Kainą ir apmokėti kitas Pirkėjo ir Pardavėjo sutartas išlaidas;

2.4.7. laiku atsiimti pristatytas Prekes, kai buvo pasirinktas atsiskaitymo būdas – atsiskaitymas atsiėmimo metu, taip pat Prekių rezervavimo atveju;

2.4.8. neteikti ar kitaip neperduoti Parduotuvės Turinio, kurį draudžiama teikti ir perduoti pagal įstatymus, ypač Turinio, pažeidžiančio trečiųjų Asmenų autorines ar asmenines teises;

2.4.9. nesiimti toliau nurodytų veiksmų:

2.4.9.1. neplatinti ir neskelbti Internetinėje svetainėje neužsakytos komercinės informacijos ir nenaudoti Internetinėje svetainėje įstatymų nuostatas pažeidžiančio Turinio (draudimas skelbti neteisėtą turinį);

2.4.9.2. atlikti IT veiksmus arba kitokius veiksmus, kuriais siekiama pasisavinti Pirkėjui neskirtą informaciją ar paveikti Parduotuvės veikimo principus ar techninius aspektus, ir trukdyti vykdyti apmokėjimus;

2.4.9.3. neleistinu būdu nemodifikuoti Pardavėjo pateikto Turinio, ypač Parduotuvėje pateiktų Kainų arba Prekių aprašymų.

2.5. Skundus, susijusius su Elektroninių paslaugų teikimu, galima teikti raštu elektroniniu paštu (Žr. Kontaktai).

2.6. Rekomenduojame, kad teikdamas Skundą Pirkėjas nurodytų:

2.6.1. informaciją ir aplinkybes, susijusias su Skundo dalyku – pažeidimų pobūdį ir datą;

2.6.2. Pirkėjo reikalavimus;

2.6.3. Skundą teikiančio Asmens kontaktinius duomenis, kurie Pardavėjui palengvins ir pagreitins Skundo nagrinėjimą. Reikalavimai, nurodyti ankstesniame sakinyje, nepaisant siūlomo Skundų aprašymo, yra rekomendacinio pobūdžio ir neturi įtakos pateiktų Skundų nagrinėjimui.

2.7. Pardavėjas atsakymą į Skundą privalo pateikti nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Skundo pateikimo, vadovaudamasis LR Civilinio kodekso nuostatomis, išskyrus kai teisės aktai ar atskiros taisyklės nustato kitokius terminus.


III. Pirkimo – Pardavimo Sutartis 

3.1. Vykdydamas teikiamų paslaugų plėtrą, Pardavėjas siūlo Užsakymų pateikimo būdus nuotolinio ryšio priemonėmis, vadovaudamasis šių Taisyklių nuostatomis.

3.2. Pirkėjo ir Pardavėjo Pirkimo - Pardavimo Sutartis sudaroma Pardavėjui patvirtinus Užsakymo gavimą. 

3.3. Užsakymo statuso reikšmės: 1.) PATEIKTAS – Užsakymas pateiktas, tačiau dar nevykdomas. Pirma Užsakymo būsena, turinti du rezultatus: arba Užsakymas atmetamas (netyčia padarytas Užsakymas, kt.), arba jis patvirtinamas (padaromas apmokėjimas, suderinama Užsakymo informacija, teisingai supildomi visi Užsakymo duomenys); 2.) PRADĖTAS VYKDYTI –Užsakymas pradedamas vykdyti. Prekė pradedama pakuoti; 3.) PARUOŠTAS ATSIĖMIMUI – Užsakymas paruoštas atsiimti Dirbtuvėje; 4.) PERDUOTAS KURJERIUI – Jūsų Užsakymas perduotas Kurjeriui ir šiuo metu yra pakeliui pas Jus arba į Jūsų pasirinktą Lietuvos pašto skyrių; 5.) PARUOŠTAS ATSIĖMIMUI LIETUVOS PAŠTE – Užsakymas paruoštas atsiimti Jūsų pasirinktame Lietuvos Pašto skyriuje; 6.) PRISTATYTAS Į LP EXPRESS SIUNTŲ SAVITARNOS TERMINALĄ – Užsakymas paruoštas atsiimti Jūsų pasirinktame LP EXPRESS siuntų savitarnos terminale; 7.) SUPAKUOTAS – Užsakymas paruoštas atsiimti Dirbtuvėje; 8.) ĮVYKDYTAS – Užsakymas atsiimtas Pardavėjo Dirbtuvės arba pristatytas gavėjui pasirinktu būdu; 9.) ATMESTAS – Užsakymas atmestas (netyčia padarytas Užsakymas, kt.); 10.) GRĄŽINTAS – Prekė yra grąžinta.

3.4. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Su Taisyklėmis Susipažinau ir Sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pardavimu ir pirkimu susijusios sąlygos.

3.5. Pardavėjas Pirkėjo Asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo Politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo Politikoje nurodomos svarbios nuostatos, rekomenduojame, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo Politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

3.6. Mūsų Parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:

3.6.1. fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 16 (šešiolikos) metų;

3.6.2. juridiniai asmenys.

3.7. Prekių Užsakymas, pirkimo teisinių santykių sukūrimo momentas:

3.7.1. Pirkėjas gali Užsisakyti Prekes mūsų Parduotuvėje pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.7.1.1. užsiregistruodamas Internetinėje svetainėje odinys.lt (įvesdamas savo registracijos Vardą ir Slaptažodį, tokiu būdu sukurdamas Paskyrą);

3.7.1.2. elektroniniu laišku nesiregistruodamas Internetinėje svetainėje odinys.lt.

3.8. Kiekvienas Pirkėjo Užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje Privatumo Politikoje nustatyta tvarka.

3.9. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje Internetinėje parduotuvėje.

3.10. Pardavėjo nustatyta Prekių Užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį Užsakymą. Rekomenduojame, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą Užsakymą, kiekviename Užsakymo teikimo etape.

3.11. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, Internetinėje svetainėje suformavęs Prekių Krepšelį, nurodęs Pirkėjo Vardą, Pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, pasirenka tinkamą Prekių pristatymo būdą ir spaudžia mygtuką “Tęsti”, pasirenka apmokėjimo būdą ir apmoka Užsakymą bei užbaigia Užsakymo pateikimo ir Sutarties užbaigimo procedūrą. Užsakymo neapmokėjus per nustatytą terminą, Sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju Užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos Sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl Sutarties vykdymo.

3.12. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus Užsakymą arba pasirinkus šių Taisyklių VI. skyriuje nurodytą apmokėjimo būdą - Pirkėjui išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis Užsakymo gavimą.

3.13. Paruošus Užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba paruoštos atsiėmimui Pardavėjo Dirbtuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).

3.14. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (Užsakymas) yra registruojama (as) ir saugoma (as) Internetinės svetainės duomenų bazėje.

3.15. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama Užsakymo elektroninė sąskaita – faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita – faktūra siunčiama elektroniniu paštu darbo dienomis ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes ar Pardavėjas perduoda Prekes Kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis Kurjerio paslaugomis).

3.16. Sąskaita – faktūra išrašoma Prekių perdavimo Kurjeriui ar Prekių atsiėmimo / priėmimo (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas bei kuris iš Pardavėjo tiekėjų konkrečiu atveju tiekia Prekes) dienos data.

3.17. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekės, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekė parduota arba dėl klaidos, susijusios su Internetinėje parduotuvėje pateikiama Kaina, kaip tai nurodyta šių Taisyklių VI. 6.13. punkte, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir Užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus apmokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.


IV. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjo teisės

4.1.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes bei Užsisakyti paslaugas Internetinėje svetainėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.1.2. Pirkėjas turi teisę prieš pirkdamas Prekes Internetinėje parduotuvėje, apžiūrėti ir įsitikinti jų tinkamumą, atvykęs į Pardavėjo Dirbtuvę (žr. adresą “Kontaktai”).

4.1.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.1.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.1.5. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas Prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.1.6. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo Politikoje, Internetinės svetainės naudojimosi Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.2. Pirkėjo pareigos

4.2.1. Pirkėjas, naudodamasis Internetine svetainėje, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo Politikos, Internetinės svetainės naudojimosi Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Pardavėjo, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.2.2. Pirkėjas privalo apmokėti už Užsakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs, atsiimti Prekes Pardavėjo Dirbtuvėje, Pirkėjas privalo jas atsiimti per šiose Taisyklėse nurodytus terminus.

4.2.3. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus pirkimo formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.2.4. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Internetinės svetainės paslaugomis, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Internetine svetaine ir neatsako už su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2.5. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas Užsakė.


V. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Pardavėjo teisės

5.1.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo Užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių VI. punkte numatytus apmokėjimo būdus, neapmoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas.

5.1.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti suteikti 14 (keturiolikos) dienų Prekių grąžinimo be priežasties garantiją, jei Pirkėjui buvo suteikta galimybė apžiūrėti Prekės tinkamumą Pardavėjo Dirbtuvėje. 

5.1.3. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių VI. skyriuje numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl Užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju Užsakyme nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

5.1.4. Pirkėjo Užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto jei:

5.1.4.1. Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po Užsakymo pateikimo arba;

5.1.4.2. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba;

5.1.4.3. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo Asmens duomenų tikrinimui.

5.1.5. Teisė keisti taisykles

5.1.5.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

5.1.5.1.1. apmokėjimo sąlygų keitimo;

5.1.5.1.2. taikytinų teisės aktų pakeitimų.

5.1.6. Kiekvieną kartą Užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

5.1.7. Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, Pardavėjas informuos Pirkėją ir praneš apie tai, nurodydamas, kad Taisyklės buvo pakeistos ir jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių XV. skyriuje.

5.1.8. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo Politikoje, kituose Pardavėjo dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.2. Pardavėjo pareigos

5.2.1. Pardavėjas įsipareigoja:

5.2.1.1. dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis;

5.2.1.2. gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo Politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.


VI. Apmokėjimo būdai ir terminai

6.1. Pardavėjas suteikia galimybę Pirkėjui pasirinkti, įvairius apmokėjimo būdus.

6.2. Galimi apmokėjimo būdai pateikiami Internetinėje svetainėje „Atsiskaitymas“ ir konkrečios Prekės puslapyje. Galimų apmokėjimo būdų pasirinkimas gali priklausyti nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

6.3. Prekes galima atsiimti, ir už jas apmokėti Pardavėjo Dirbtuvėje, ypač kai buvo atlikta Prekės rezervacija.

6.4. Atsiskaitymai grynaisiais pinigais ir Debetine ar Kreditine Kortele vykdomi Pirkėjo pasirinkimu per Pardavėjo logistikos partnerius.

6.5. Jeigu Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą pavedimu, Elektroniniu būdu ar Kredito kortele ir apmokėjimo neatlieka, Pardavėjas gali susisiekti su Pirkėju, įskaitant elektroniniu paštu, ir priminti jam apie apmokėjimą. Jeigu Pirkėjas neatlieka apmokėjimo per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo ir per papildomą 2 (dvejų) darbo dienų apmokėjimo terminą po priminimo. Pirkėjo Užsakymas anuliuojamas.

6.6. Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynaisiais pinigais pristačius siuntą arba apmokėjimą grynaisiais pinigais atvykus atsiimti Užsakymą, atsiimdamas siuntą Pirkėjas privalo apmokėti už Prekę grynaisiais pinigais. Atsisakymas priimti Prekę, nepaisant atsiėmimo termino pratęsimo, yra pagrindas nutraukti Pirkmo - Pardavimo Sutartį. 

6.7. Pirkėjas, patvirtindamas Internetinės svetainės Pardavėjo Taisykles, sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentai sąskaitos – faktūros, Prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiami fiziniu būdu kartu su Prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po Užsakymo pateikimo. Sąskaitoje – faktūroje nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, pristatymo mokestis, papildomas mokestis (jei toks taikomas), galutinė Prekių Kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinantys būtini pateikti duomenys.

6.8. Prekių pirkimo sąskaitos – faktūros gali būti patalpinamos Pirkėjo turimoje Paskyroje  „Mano Paskyra“. Pirkėjas pateikęs Užsakymą, „Mano Paskyra“ galės matyti ir atsispausdinti Užsakymo lapą / Išankstinio apmokėjimo sąskaitą.

6.9. Prekių Kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino Užsakymą, gali keistis tik išimtinais atvejais, kai Prekės Kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekės nauja Kaina, Pirkėjas gali atsisakyti Užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją elektroniniu paštu per 2 (dvi) darbo dienas (Žr. Kontaktai’). Anuliavus Užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo apmokėtas sumas pagal tokį anuliuotą Užsakymą.

6.10. Prekių Kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

6.11.Prekių Kainos Internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais. Prekių Kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo Užsakymo dienos iki pristatymo dienos, Kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už Prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui. Pardavėjas apie tokį Kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už Kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti Užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad Užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.

6.12. Prekių Kainos neapima Užsakymo paruošimo, pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis nurodomas Internetinėje parduotuvėje gali keistis. Aktualūs pristatymo išlaidų dydžiai pateikiami Internetinėje svetainėje „Pristatymas“.

6.13. Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje pateikiamas platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis Kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių Kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) informuoja Pirkėją ir atšaukia Užsakymą. Pirkėjas, norėdamas įsigyti tą pačią Prekę už teisingą Kainą, ją turi Užsakyti iš naujo. Pažymėtina, kad jeigu Kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) Kaina.


VII. Pristatymo būdai ir sąlygos

7.1. Užsakymo Pristatymo būdai

7.1.1. Pirkėjas gali atsiimti Prekes Pardavėjo Dirbtuvėje pats.

7.1.1.1. Internetinėje parduotuvėje Užsakytas Prekes galima atsiimti Pardavėjo Dirbtuvėje (adresą Žr. “Kontaktai”).

7.1.1.2. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, arba skambučiu apie galimą Prekių atsiėmimą. Prekių neatsiėmus per šiame punkte nurodytą terminą, Užsakymas anuliuojamas.

7.1.1.3. Nuosavybės teisė į Prekę, atsiimant Pardavėjo Dirbtuvėje, pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Prekes Pirkėjui.

7.1.1.4. Atsiimti Prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei Prekes atsiims kitas Asmuo, Užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip Prekių gavėjas. Jei Pirkėjas yra juridinis Asmuo, Pardavėjas turi teisę reikalauti įgaliojimo Prekių atsiėmimui.

7.1.1.5. Atsiimant Prekes Dirbtuvėje Pirkėjas turi:

7.1.1.5.1. nurodyti Užsakymo numerį;

7.1.1.5.2. pateikti galiojantį Asmens tapatybės dokumentą.

7.1.1.6. Prekių atsiėmimo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo patikrinti Prekių pakuotę, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją: nustačius Prekių kiekio, kokybės, asortimento, komplektiškumo ir komplektacijos neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti.

7.1.2. Prekių pristatymas į namus per Kurjerį.

7.1.2.1. Pirkėjo pasirinkimu, Prekes Pirkėjo sąskaita į namus pristato Kurjeris. 

7.1.2.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

7.1.2.3. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats.

7.1.2.4. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Asmens tapatybės Kortelę, Pasą ar naujo pavyzdžio Vairuotojo pažymėjimą).

7.1.2.5. Jei Pirkėjas Prekių pats nepriima nors Prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Kurjeris turi teisę perduoti Prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam Asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam Asmeniui;

7.1.2.6. Tiksli pristatymo Kaina priklauso nuo Užsakomų Prekių svorio ir matmenų. Aktualios pristatymo išlaidų Kainos ir sąlygos pateikiamos Internetinėje svetainėje „Pristatymas“.

7.1.2.7. Pirkėjo Užsakymas įvykdomas iki planuojamos pristatymo dienos, nurodytame pranešime apie išsiuntimą, išskyrus atvejus, kai įvyksta Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai (kaip jie yra apibrėžti šių Taisyklių IX. skyriuje).

7.1.2.8. Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, Internetinėje svetainėje „Pristatymas“ nurodytais terminais. Pirkėjas visada yra informuojamas apie numatomą Prekės pristatymo terminą elektroniniu paštu arba SMS žinute.

7.1.2.9. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai Kurjeris perduoda Prekę Pirkėjui. Prekės atsitiktinio praradimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas Asmuo, išskyrus Kurjerį, priima Prekę. Jeigu Pirkėjas siuntos pristatymo atstovą pasirinko pats, o Pardavėjas nesiūlė tokios pristatymo galimybės, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui, kai Prekė perduodama Pirkėjo siuntos pristatymo atstovui.

7.1.2.10. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su siuntų pristatymo tarnybos atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, vadovaujantis Kurjerių paslaugas teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) taisyklėmis.

7.1.2.11. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas turi teisę siuntos nepriimti. Tokiu atveju Kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, pateikiamą Kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

7.1.2.12. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius Kurjerių paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

7.1.2.13. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduoti, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas Asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

7.1.3. Prekių atsiėmimas LP express siuntų savitarnos terminale.

7.1.3.1. Siuntos į LP express siuntų savitarnos terminalą pristatomos per 1-3 darbo dienas, po pinigų įplaukos į mūsų sąskaitą (Atkreipkite dėmesį į tai, kad pasirinkę siuntos pristatymo tiekėją, patikrinkite tiekėjo svetainėje ar nėra draudimų dėl Jūsų siuntos gabenimo).

7.1.3.2. Gali būti pasirinktas apmokėjimas už Prekes atsiėmimo metu LP express siuntų savitarnos terminale (tokiu atveju taikomas Prekės išpirkos mokestis). LP express siuntų savitarnos  terminale už Prekes galėsite atsiskaityti tik Debetine ar Kreditine Kortele. 

7.1.3.3. Šio būdo privalumas tas, kad po siuntos pristatymo į terminalą, ją galėsite pasiimti Jums patogiu metu, nes terminalai veikia 24 val. per parą visomis dienomis.

7.1.3.4. Iškart po siuntos pristatymo į terminalą, gavėjas yra informuojamas SMS žinute arba elektroniniu laišku.

7.1.3.5. Pranešime yra nurodomas terminalas, kuriame gavėjui skirta siunta bei du unikalūs PIN kodai.

7.1.3.6. Turėdamas pranešimą su dviem PIN kodais, gavėjas terminale turi pasirinkti „Atsiimti siuntą“. Terminalo liečiamame ekrane paeiliui suvedus PIN kodus atidaromos gavėjui skirtos dėžutės durelės.

7.1.3.7. Siuntą iš terminalo reikia atsiimti per terminą ne ilgesnį kaip 72 (septyniasdešimt dvi) valandos, skaičiuojant nuo pristatymo į terminalą momento. Maksimalus siuntos svoris 20 kg.

7.1.3.8. LP express siuntų savitarnos terminale paslauga neteikiama šiais atvejais:

7.1.3.8.1. Jei bendras vienos siuntos Užsakytų Prekių svoris yra didesnis negu 20 (dvidešimt) kg.;

7.1.3.8.2. Jeigu bendri vienos siuntos Pardavėjo Užsakomų Prekių matmenys neleidžia suteikti šios paslaugos. Sužinokite daugiau “Pristatymas”.

7.1.4. Prekių atsiėmimas Lietuvos paštas skyriuje.

7.1.4.1. Pirkėjas gali pasirinkti apmokėti pristatymo mokestį kartu su Prekės mokesčiu atsiimdamas Lietuvos pašto skyriuje, tokiu atveju  –  taikomas Prekės išpirkos mokestis. Pirkėjui nesumokėjus nurodyto mokesčio, Prekės grąžintos Pardavėjui.

7.1.4.2. Užsakytas Prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Lietuvos pašto darbuotojas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad Prekes galima atsiimti.

7.1.4.3. Prekes gali atsiimti ne tik Užsakyme nurodytas gavėjas bet ir Užsakymo pateikimo metu nurodytas kitas Asmuo. Atsiimant Prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Asmens tapatybės Kortelę, Pasą ar naujo pavyzdžio Vairuotojo pažymėjimą).

7.1.4.4. Prekių atsiėmimo Lietuvos pašto skyriuose paslauga neteikiama šiais atvejais:

7.1.4.4.1. Jei bendras vienos siuntos Užsakytų Prekių svoris yra didesnis negu 20 (dvidešimt) kg.;

7.1.4.4.2. Jeigu bendri vienos siuntos Pardavėjo Užsakomų Prekių matmenys neleidžia suteikti šios paslaugos. Pristatymo sąlygos ir Pirkėjui taikomas mokestis aprašyti Internetinėje svetainėje “Pristatymas”.

7.1.4.5.Užsakius daugiau negu 1 (vieną) Prekę, jos gali būti pristatytos skirtingu metu, kadangi Prekės gali būti supakuotos į atskiras siuntas ir siuntų paskirstymo centre jos gali patekti į atskirus siuntų skirstymo maišus skirtingu metu.

7.1.4.6. Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, Internetinėje svetainėje „Pristatymas“ nurodytais terminais. Pirkėjas visada yra informuojamas apie numatomą Prekės pristatymo terminą elektroniniu paštu arba SMS žinute.

7.2. Atsakomybė ir Prekių pristatymo sąlygos.

7.2.1. Prekes pristatome visoje Lietuvos teritorijoje, Į Europos šalis ir į Kitas Šalis. Pasirinkus Kitas šalis būtina susisiekti su Pardavėju, kadangi pasirinkus pristatymo būdą, mūsų sistemoje nėra įvestos siuntų pristatymo Kainos į Kitas šalis. Susisiekę su Pardavėju, gausite Jūsų šalies pristatymo Kainą ir galėsite užbaigti Prekės pirkimo procedūrą.

7.2.2. Prekių pristatymas Pirkėjui yra mokamas. Galimi pristatymo būdai gali priklausyti nuo Pirkėjo pasirinkto apmokėjimo būdo.

7.2.3. Bendrą Prekės pristatymo terminą sudaro laikas, per kurį Pardavėjas paruošia Užsakymą išsiuntimui, bei laikas, per kurį siuntų pristatymo tarnyba pristato Prekę.

7.2.4. Prekės pristatomos Pirkėjui Lietuvoje per 1-7 darbo dienas, į Europos šalis per 7-14 darbo dienas, o į Kitas šalis per 14-31 darbo dienas.

7.2.5. Laikas, per kurį Pardavėjas turi paruošti Užsakymą išsiuntimui, kiekvieną kartą nurodomas konkrečios Prekės puslapyje ir skaičiuojamas nuo tos dienos (pristatymo laikotarpio pradžia):

7.2.5.1. kai visa mokėtina pinigų suma įskaitoma ir užregistruojama į Pardavėjo banko sąskaitą – tuomet, kai Pirkėjas pasirenka apmokėti banko pavedimu, banko Kortele per PayPal;

 7.2.5.2. kai sudaroma Pirkimo - Pardavimo Sutartis,  tuo atveju, kai Pirkėjas pasirenka apmokėti grynaisiais pinigais arba banko kortele atsiimant Prekę.

7.2.6. Prie minėto laiko priskaičiuojamas atitinkamas siuntų pristatymo tarnybos laikas Prekei pristatyti, kuris priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo ir kiekvieną kartą yra nurodomas konkrečios Prekės puslapyje bei Internetinėje svetainėje „Pristatymas“.

7.2.7. Prekės rezervacijos atveju Prekę galima atsiimti ir už ją apmokėti grynaisiais pinigais, Jums patogiu metu, po Pardavėjo patvirtinimo, Pardavėjo Dirbtuvėje (adresą Žr. “Kontaktai”).

7.2.8. Laikas, per kurį Pardavėjas turi paruošti rezervuotą Prekę, gali būti nurodomas konkrečios Prekės puslapyje ir skaičiuojamas nuo rezervavimo Sutarties sudarymo dienos (pristatymo laikotarpio pradžia). Prekės pristatymo terminas, kuris visada yra nurodomas konkrečios Prekės puslapyje bei Internetinėje svetainėje  „Pristatymas“ turi būti pridėtas prie Prekės paruošimo termino.

7.2.9. Tuo pačiu metu pateikiant Užsakymą ar atliekant Prekės rezervaciją kelioms Prekėms su skirtingais pristatymo terminais, pristatymo terminas yra ilgiausias nurodytas terminas, tačiau jis negali viršyti 14 darbo dienų.

7.2.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų Asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (IX. skyrius).

7.2.11. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Kurjeriu patikrinti siuntos ar Prekės būklę bei pasirašyti siuntos ar Prekės perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad Prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamybiniam brokui, bei Prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė yra pažeista ir/ar Prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti Prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Kurjeriui, Pirkėjas apžiūrėjęs Prekę ir nustačius išorinės Prekės apžiūros metu netinkama, jis turi teisę tokios Prekės nepriimti, o Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

7.2.12. Prekių atsitiktinio praradimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Prekė perduota Pirkėjui.

7.2.13. Jei Pirkėjas neatsiima Prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo apmokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Kurjeris susisiekia su Pirkėju dėl kito Prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima Prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios Prekės grąžinamos Pardavėjui, Užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir Prekių pristatymo mokestį.


VIII. Grąžinimas ir Garantija

8.1. Prekės naudojimo sąlygos ir terminai.

8.1.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos Prekės savybės nurodomos esančiame Prekės aprašyme.

8.1.2. Pardavėjo siūloma Prekė yra tinkamos kokybės. Prekė atitinka vartojimo Pirkimo – Pardavimo Sutartį, jei:

8.1.2.1. Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir Prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą Prekę Internetinėje parduotuvėje;

8.1.2.2. Prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies Prekės paprastai naudojamos;

8.1.2.3. Prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio Prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal Prekės pobūdį ir Prekės gamintojo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir Prekių ženklinimą, dėl Prekės konkrečių savybių.

8.1.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad parduodamos Prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis Prekių savybėmis, kurios nurodytos Prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojame perskaityti Prekės aprašymą.

8.1.4. Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių Prekių aprašymuose ar kartu su Prekės sąskaita – faktūra, kuri atitinka garantinį taloną.

8.1.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės Prekę ar paslaugą, joms nustato teisės aktai.

8.1.6. Pardavėjas teikia Prekių ir Gaminių garantinę Taisymo paslaugą. 

8.2. Papildoma pinigų grąžinimo garantija.

8.2.1. Nepraėjus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų nuo Prekės pristatymo ar atsiėmimo, Pirkėjas turi teisę pasinaudoti papildoma Pardavėjo suteikiama pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos Prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė Prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. Prekės nepraradę tokios išvaizdos, kokia buvo parduota.

8.2.2. Jei pranešama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos, taikomos Taisyklių XI. Skyriaus nustatyta tvarka.

8.2.3. Jei pranešama pasibaigus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų laikotarpiui, Pirkėjui tenka visos su Prekės grąžinimu susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais Prekė privalo būti grąžinta Pardavėjui nepasibaigus tokios garantijos laikotarpiui, skaičiuojamam nuo Prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.

8.2.4. Pirkėjas turi teisę grąžinti Prekes atsiųsdamas jas Pardavėjui (Žr. “Kontaktai”).

8.2.5. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų gražinimo garantija pasinaudoti negalima, jei Užsakytos šios Prekės ar paslaugos:

8.2.5.1. Internetinės svetainės odinys.lt dovanų kuponai;

8.2.5.2. supakuotos Prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

8.2.5.3. Prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų Užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos asmeninėms reikmėms, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo);

8.2.5.4. Prekės, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.

8.2.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti suteikti 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų Prekių grąžinimo be priežasties garantiją, jei Pirkėjui buvo suteikta galimybė apžiūrėti Prekės tinkamumą Pardavėjo Dirbtuvėje. 

8.3. Tinkamos kokybės Prekių keitimas ir grąžinimas.

8.3.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas Prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Prekėmis, jei tuo metu tokios yra Internetinėje parduotuvėje. Jeigu keičiant Prekes susidaro Kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas Kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pakeisti Prekes siunčiamas elektroniniu paštu.

8.3.2. Jei Pirkėjui nepatinka nupirktų Prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių VIII. 8.2.5 punkte numatytą terminą „Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas Prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą”.

8.3.3. Gavęs Prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis Prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos Prekės, jis grąžina Pirkėjui už Prekę apmokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė  nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

8.3.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

8.4. Netinkamos kokybės Prekių keitimas ir grąžinimas.

8.4.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

8.4.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekes ir apie tai buvo pažymėjęs Prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos Taisyklių VIII-8.3.3. punktų nuostatos) arba Prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo Prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti Prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

8.4.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

8.4.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta Prekės Kaina;

8.4.2.3. kad Prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra mažareikšmiai arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

8.4.2.4. grąžinti sumokėtą Kainą ir atsisakyti Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės pardavimas yra esminis Užsakymo pažeidimas.

8.4.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių VIII.8.4.2. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas Prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus VIII.8.4.2. punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų VIII-8.4.2. punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra mažareikšmis.

8.4.4. Pirkėjui norint grąžinti Prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.4.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu (Žr. Kontaktai), Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas Prekes;

8.4.4.2. pateikti Prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą;

8.4.4.3. pateikti laisvos formos prašymą Pardavėjui.

8.4.5. Teisę grąžinti netinkamos kokybės Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per Prekių įsigijimo dokumente nustatytą jų kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo Prekę.

8.4.6. Pirkėjas turi sumokėti už Prekės pristatymo išlaidas bei Prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad Prekės grąžinti dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant Prekes vadovaujamasi Taisyklių VIII. skyriaus punktų nuostatomis.

8.4.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės Prekę, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

8.4.8. Negrąžinami pinigai už tas Prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveikti cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekių naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

8.4.9. Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės Prekių grąžinimo Taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios Pardavėjo Prekių grąžinimo Taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms.

8.5. Pristačius ne tas Prekes, jų keitimas ir grąžinimas.

8.5.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos Prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu arba telefonu (Žr. Kontaktai). Gavęs informaciją apie pristatytas ne tas Prekes, Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja jas pakeisti į tinkamas Prekes. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi Užsakytų Prekių, jis grąžina Pirkėjui už Prekes sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, ir jei Prekės nėra grąžintos Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

8.6. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka.

8.6.1. Dėl Prekių grąžinimo Pirkėjas turi teisę kreiptis tiesiogiai į Pardavėją.

8.6.2. Teise grąžinti Prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant Prekes taikomi papildomi reikalavimai: Prekės nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos - visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

8.6.3. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigytomis Prekėmis, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigytos Prekės grąžinamos dėl jų kokybės trūkumų, o kartu su jomis pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo Prekių įsigijimo iki šių Prekių trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.

8.6.4. Grąžindamas Prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntimo adresą ir tinkamai supakuoti Prekes, kad jos būtų nepažeistos siuntimo metu. Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo Prekes, turi teisę negrąžinti pinigų už Prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už Prekes, kurios Pirkėjo buvo išsiųstos netinkamai supakuotos, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei sPrekės buvo prarastos ar sugadintos grąžinimo Pardavėjui metu.

8.6.5. Jei Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje įsigijo Prekių komplektą, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą Prekių komplektą, t.y. Pirkėjas Prekių grąžinimui numatytomis teisėmis gali pasinaudoti tik visų komplekte esančių Prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių Prekių neatitinka Taisyklių VIII. 8.6.2. skyriaus punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą Prekių komplektą.

8.6.6. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių VIII. skyriaus punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl Prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

8.6.7. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas tiesiogiai į Dirbtuvę (adresą žr. “Kontaktai”) arba Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo pateiktoje sąskaitoje – faktūroje.

8.6.8. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių VIII. skyriaus punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjui buvo perduotas Pirkėjo pranešimas, o jei Prekės nėra grąžintos Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

8.6.9. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

8.6.10. Pasinaudojus Taisyklių XI. ir VIII. 8.3. skyrių punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: Prekių Kaina, o Prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Pasinaudojus Taisyklių VIII. 8.4 ir 8.5. skyrių punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: Prekių Kaina; Prekių pristatymo išlaidos; Prekių grąžinimo išlaidos nėra kompensuojamos.

8.6.11. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės neperduotos Pardavėjui ir nėra Pardavėjo patikrintos dėl atitikimo Taisyklių VIII. skyriaus punktuose nurodyta tvarka.

8.7. Pardavėjo / gamintojo garantija.

8.7.1. Pardavėjo Prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Informacija apie ją ir taikytinas sąlygas yra pateikiama prie Prekės pardavimo dokumentų, sąskaitą – faktūra yra garantinis talonas.

8.7.2. Gamintojo garantija papildo Pirkėjo teises, susijusias su nekokybiškomis Prekėmis.

8.7.3. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos dokumentuose pateikiamuose kartu su Preke. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos Prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis Preke Pirkėjas turi atidžiai perskaitykite Prekės eksploatavimo instrukciją (jei tokia yra) arba informaciją apie Prekės ar Gaminio priežiūrą. Sužinokite daugiau Internetinėje svetainėje “Taisymas ir Priežiūra”.

8.7.4. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

8.7.5. Išnagrinėjus Pirkėjo pretenzijas, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) darbo dienų.

8.7.6. Dėl garantinės priežiūros rašykite elektroniniu laišku (Žr. Kontaktai).


IX. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai (Force Majeure)

9.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių ar trečiųjų šalių terminų nevykdymo.

9.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti (pagal LR CK. 6.212 straipsnio nuostatas).

9.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:

9.3.1. Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją;

9.3.2. Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.


X. Skundai 

10.1. Pardavėjo atsakomybės Pirkėjui pagrindas ir apimtis, kai parduota Prekė turi fizinių ar teisinių (garantijos) trūkumų, yra numatyta LR Civilinio kodekso nuostatose.

10.2. Internetinėje parduotuvėje siūlomos Prekės turi gamintojo garantiją. Tokiu atveju išsamios garantijos sąlygos ir jų trukmė nurodoma garantiniame lape, kuri gali būti pridedama prie Prekės.

10.3. Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui Prekę be trūkumų.

10.4. Skundą Pirkėjas gali pateikti raštu arba elektroniniu paštu (Žr. “Kontaktai”).

10.5. Jeigu Skundas yra pateikiamas dėl Prekės, paprastai prašoma kartu su Skundu pristatyti Prekę Pardavėjui, kad Pardavėjas galėtų apžiūrėti ją. Informacija apie tai, kokiais būdais Pirkėjas gali pristatyti Prekę Pardavėjui dėl jo pateikto Skundo, sužinokite daugiau VIII. skyriuje „Grąžinimas ir garantija“.

10.6. Jeigu parduota Prekė turi trūkumų, Pirkėjas gali:

10.6.1. pateikti prašymą sumažinti Kainą arba Sutarties atsisakymą, nebent Pardavėjas nedelsdamas ir nesukeldamas didelių nepatogumų Pirkėjui pakeis trūkumų turinčią Prekę į kokybiška arba pašalins jos trūkumus. Sumažinta Kaina turi atitikti tokią Kainos pagal Sutartį proporciją, kaip ir skirtumas tarp Prekės su trūkumu vertės ir Prekės be trūkumo vertės. Pirkėjas negali atsisakyti Sutarties, jeigu Prekės trūkumas yra mažareikšmis;

10.6.2. reikalauti pakeisti Prekę arba pašalinti trūkumą. Pardavėjas privalo pakeisti Prekę su trūkumu kokybiška Preke arba pašalinti trūkumą per protingą laiką, nesudarydamas nepatogumų Pirkėjui, vadovaudamasis LR Civilinio kodekso nuostatomis.

10.7. Pirkėjas gali, vietoj Pardavėjo siūlymo pašalinti trūkumą, pareikalauti pakeisti Prekę kokybiška arba vietoj Prekės keitimo pareikalauti pašalinti trūkumą, nebent Pirkėjo pasirinktu būdu neįmanoma pasiekti, kad Prekė atitiktų Sutarties reikalavimus arba reikalautų pernelyg didelių išlaidų, palyginti su Pardavėjo siūlomu būdu. Vertinant tokias išlaidas atsižvelgiama į Prekės be trūkumų vertę, nustatyto trūkumo pobūdį ir reikšmę, taip pat į nepatogumus, kuriuos galėtų patirti Pirkėjas, jei jo reikalavimas būtų patenkintas kitu būdu.

10.8. Pirkėjo Skundo aprašyme rekomenduojame nurodyti:

10.8.1. Prekės Užsakymo numerį;

10.8.2. įvardyti Prekės defekto, gedimo požymius ar trūkstamą dalį;

10.8.3. pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui: Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita;

10.8.4. informaciją ir aplinkybes, susijusias su Skundo dalyku, ypač trūkumo pobūdį ir jo atsiradimo datą;

10.8.5. kokiu būdu reikalaujama gauti Prekę, atitinkančią Sutarties sąlygas, arba pateikti prašymą sumažinti Kainą arba Sutarties atsisakymą bei;

10.8.6. Skundo pareiškėjo kontaktinius duomenis – tai Pardavėjui palengvins ir pagreitins Skundo nagrinėjimą. Minėti reikalavimai, išskyrus rekomenduojamą Skundo aprašymą, yra tik rekomendacinio pobūdžio ir neturi įtakos Skundo nagrinėjimui.

10.9. Pardavėjas privalo nedelsdamas reaguoti į Pirkėjo Skundą, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Skundo gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas reikalauja pakeisti Prekę ar pašalinti trūkumą arba pateikia prašymą sumažinti Kainą ir nurodo sumą, kuria Kaina turi būti sumažinta, tačiau Pardavėjas nereaguoja į šį prašymą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Skundo gavimo dienos, laikoma, kad Skundas yra pagrįstas.

10.10. Tuo atveju, jei Pirkėjo Skundui priimti ar Pirkėjo teisėms, kylančioms iš garantijos, įgyvendinti (pagal LR Civilinį kodeksą) yra būtina pristatyti Prekę Pardavėjui, Pirkėjas privalo pristatyti Prekę. Informacija apie tai, kokiais būdais Prekė gali būti pristatyta Pardavėjui, pateikiama Internetinėje svetainėje „Grąžinimas ir Garantija“.

10.11. Pagal garantiją Pardavėjas prisiima atsakomybę, jeigu fizinis defektas nustatomas per 2 (dvejus) metus nuo Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Reikalavimas pašalinti trūkumą arba pakeisti Prekę kokybišku gali būti pareikštas per 1 (vienerių) metų ieškinio senaties terminą, skaičiuojamą nuo trūkumo nustatymo, tačiau Pirkėjo pateikto Užsakymo senaties terminas nesibaigs anksčiau už pirmiau nurodytą terminą.


XI. Teisė atsisakyti Pirkimo - Pardavimo Sutarties 

11.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų turi teisę atsisakyti Prekių Pirkimo - Pardavimo Sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų Sutarčių. Pirkėjas, kuris sudarė Sutartį nuotoliniu būdu, gali jos atsisakyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų laikotarpį nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų piniginių išlaidų. Tam, kad laikytųsi minėto termino, Pirkėjui pakanka iki termino pabaigos pateikti Pardavėjui pareiškimą, kuriame Pirkėjas informuoja apie Pirkimo - Pardavimo Sutarties atsisakymą. Apie Sutarties atsisakymą pranešti aiškiu pareiškimu. Tam, kad būtų nepraleistas terminas, užtenka pranešimą išsiųsti iki termino pabaigos. Minėtas pareiškimas gali būti pateiktas šiais būdais:

11.1.1. raštu adresu ar elektroniniu paštu (Žr. “Kontaktai”);

11.1.2. užpildant atsisakymo formą, kuri yra Internetinėje svetainėje “Gąžinimo forma”.

11.2. Pirkėjas gali naudoti standartinę atsisakymo formą, tačiau tai nėra privaloma.

11.3. Atsisakymo nuo Pirkimo - Pardavimo Sutarties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai Pirkėjas ar jo paskirta trečioji šalis, siuntų pristatymo tarnybą, perėmė Prekes, o tais atvejais, kai:

11.3.1. Pirkimo - Pardavimo Sutartis apima daug Prekių, kurios tiekiamos atskirai, partijomis ar dalimis – nuo paskutinio Prekių, partijos ar dalies priėmimo dienos;

11.3.2. Pirkimo - Pardavimo Sutartis yra sudaryta dėl reguliaraus Prekių tiekimo per nustatytą laikotarpį – nuo pirmos Prekių priėmimo dienos.

11.4. Jeigu atsisakoma nuotoliniu būdu sudarytos Sutarties, laikoma, kad Sutartis buvo nesudaryta.

11.5. Pardavėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareiškimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, grąžinti Pirkėjui sumokėtas sumas, įskaitant Prekių pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas dėl Pirkėjo pasirinkto kito pristatymo būdo, nei Pardavėjo siūlomas įprastas pigiausias pristatymo būdas).

11.6. Pardavėjas grąžina sumokėtas sumas tuo pačiu apmokėjimo būdu, kokį pasirinko Pirkėjas, nebent Pirkėjas davė aiškų sutikimą, kad pinigai jam (jai) būtų grąžinti kitu būdu ir jis dėl to nepatirs jokių išlaidų. Jeigu už Prekes buvo apmokėta bankiniu pavedimu ar siuntos atsiėmimo metu, pinigai yra grąžinami į grąžinimo akte nurodytą sąskaitą.

11.7. Pirkėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties atsisakymo dienos, grąžinti Pardavėjui Prekes arba perduoti jas Pardavėjo įgaliotam asmeniui. Norint nepraleisti termino, pakanka išsiųsti Prekes iki termino pabaigos. Pirkėjas gali grąžinti Prekes Pardavėjui pateikus Prekių pirkimo įrodymo datą.

11.8. Pirkėjas yra atsakingas už Prekių vertės sumažėjimą dėl netinkamo laikymo ar kitų priežasčių.

11.9. Grąžinamos Prekės jos negali būti sugadintos ar dėvėtos. Prekės turi būti originalioje pakuotėje su visomis originaliomis etiketėmis.

11.10. Pirkėjui tenka tik tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos.

11.11. Pirkėjo teisė atsisakyti nuotolinės Sutarties netaikoma šioms Sutartims:

11.11.1. Paslaugų Sutartims, pagal kurias Pardavėjas suteikė Pirkėjui visas paslaugas ir pagal LR CK įstatymą Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Sutarties;

11.11.2. Sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių ar Gaminių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos pagal Pirkėjo specifikacijas ar jo asmeninėms reikmėms;

11.11.3. Sutartims dėl supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios dėl išpakavimo yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

11.11.4. Sutartims dėl Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.


XII. Licencija

12.1. Išimtinės teisės į Turinį, pateikiamą ir/ar skelbiamą Pardavėjo ar jo partnerių Internetinėse svetainėse, ypač autorinės teisės, Internetinės svetainės pavadinimas (prekių ženklas), jo sudėtyje esantys grafikos elementai, programinė įranga ir duomenų bazių teisės yra saugomos pagal įstatymus ir priklauso Pardavėjui ar subjektams, su kuriais Pardavėjas sudarė atitinkamas Sutartis. Pirkėjas turi teisę naudotis minėtu Turiniu nemokamai, taip pat naudotis Turiniu, skelbiamu pagal įstatymų nuostatas ir jau išplatintu kitų Partnerių/Klientų Internetinėse svetainėse, tačiau tik asmeniniam vartojimui ir tik taip, kad Internetinė svetainė būtų tinkamai naudojama visame pasaulyje. Kitoks Turinio naudojimas leidžiamas tiktai gavus rašytinį aiškų, išankstinį įgalioto subjekto sutikimą.

12.2. Partneris/Klientas, skelbdamas Internetinėje svetainėje kokį nors Turinį, tai yra grafiką, komentarus, nuomonę ar pasisakymus Paskyroje arba kitoje Internetinės svetainės vietoje, suteikia Pardavėjui neišimtinę, nemokamą licenciją naudoti, saugoti, keisti, taisyti, pakeisti, ištrinti, papildyti, viešai atlikti, rodyti, atgaminti ir platinti (ypač internete) šį Turinį viso pasaulio teritorijoje. Ši teisė apima įgaliojimą teikti sublicencijas pagal šias Taisykles ar Paslaugų Teikimo Sutarties sąlygas (įskaitant Internetinės svetainės veikimą ir plėtojimą), taip pat leidimą savarankiškai ar pasitelkiant trečiuosius asmenis įgyvendinti gretutines teises kuriant, pritaikant ir verčiant kūrinį, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis. Ta apimtimi, kuria Partneris/Klientas negali teikti šio skyriaus 12. 2. punkte aptartų licencijų, Partneris/Klientas įsipareigoja gauti Pardavėjui tokias reikiamas licencijas.


XIII. Paslaugų Teikimo Sutarties nutraukimas ir Taisyklių keitimas

13.1. Pardavėjas gali bet kuriuo metu nutraukti Paslaugų Teikimo Sutartį arba bet kurią kitą Sutartį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iformavęs apie tai Užsakovą/Pirkėją, jei atsiranda toliau nurodyta svarbi priežastis (baigtinis sąrašas):

13.1.1. pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys Pardavėjo paslaugų Teikimą elektroniniu būdu, turintys įtakos abipusėms teisėms ir įsipareigojimams, numatytiems Užsakovo/Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytoje Sutartyje, arba pasikeitė šių teisės aktų aiškinimas dėl teismų priimtų nutarčių, kompetentingų įstaigų ar institucijų sprendimų, rekomendacijų ar nurodymų;

13.1.2. dėl techninių ir technologinių priežasčių pasikeitė Paslaugų Teikimo būdas (ypač dėl šiose Taisyklėse nurodytų techninių reikalavimų atnaujinimo);

13.1.3. dėl naujai įvestų, modifikuotų arba panaikintų iki šiol buvusių Taisyklių nuostatų, pasikeitė paslaugų, kurioms taikomos Taisyklių nuostatos, teikimas arba apimtis.

13.2. Nepriklausomai nuo šio skyriaus 13.1. punkto turinio, atsižvelgiant į Pardavėjo ypatingą dėmesį Užsakovas/Pirkėjas Asmens duomenų apsaugai ir jų tvarkymui pagrįstai reikalingą laikotarpį, Pardavėjas gali nedelsdamas nutraukti Paslaugų Teikimo Sutartį, jeigu Užsakovas/Pirkėjas Internetinėje parduotuvėje neatlieka jokių veiksmų mažiausiai (2) du metų nepertraukiamu laikotarpiu.

13.3. Pardavėjas savo pareiškimą dėl šio skyriaus 13.1. ir 13.2. punktuose paminėto Sutarties nutraukimo išsiunčia elektroniniu pašto adresu, kurį Užsakovas/Pirkėjas nurodė Paskyros kūrimo ar Užsakymo pateikimo ar Prekių rezervacijos atlikimo metu. Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi Užsakovo/Pirkėjo elektroninio pašto adreso, informavimas vyksta telefonu, siunčiama SMS.

13.4. Pardavėjas gali nutraukti Paslaugų Teikimo Sutartį ar bet kurią Sutartį su Užsakovu / Pirkėju prieš 7 (septynias) kalendorines dienas informuodamas apie tai Užsakovą/Pirkėją, ir (arba) nesuteikti jam teisės toliau naudotis Internetine svetaine ir teikti Užsakymus, taip pat gali apriboti jo prieigą prie Turinio dėl visų ar rimtų priežasčių, jei Užsakovas/Pirkėjas (baigtinis sąrašas) pažeidžia Taisyklių II. 2.4. skyriaus nuostatas.

13.5. Dėl rimtų priežasčių, t. y. tais atvejais, kai Užsakovas / Pirkėjas šiurkščiai pažeidžia Taisyklių II. 2.4. skyriaus punktų nuostatas (baigtinis sąrašas), Pardavėjas, norėdamas išvengti tolesnės žalos, gali nepriimti Užsakovo/Pirkėjo pasiūlymo dėl jo pasirinkto apmokėjimo ar pristatymo būdo. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į Užsakovo/Pirkėjo identifikuojančius duomenis ir Užsakovo/Pirkėjo Užsakymo pateikimo nurodytus duomenis, ypač kai Užsakovas/Pirkėjas pažeidžia Taisyklių II. 2.4. skyriaus punktų nuostatą.

13.6. Tuo atveju, kai pateikdamas naują Užsakymą ar atlikdamas Prekės rezervaciją Užsakovas/Pirkėjas pasirenka apmokėjimo ar pristatymo būdą, kuriems taikoma šio skyriaus 13.5. punkto, Pardavėjas elektroniniu laišku susisiekia su Užsakovu/Pirkėju, pranešdamas apie jo(s) įvykdytą šiurkštų Taisyklių pažeidimą ir nesutikimą su siūlomu apmokėjimo ar pristatymo būdu, kartu nurodydamas alternatyvų apmokėjimo ar pristatymo būdą. Atitinkamai taikomos Taisyklių VI. skyriaus punktų nuostatos.

13.7. Užsakovui/Pirkėjui, kuriam taikoma šio skyriaus dalies 13.4. ar 13.5. punktų nuostatos, gali naudotis Internetine svetaine arba rinktis apmokėjimo ar pristatymo būdą prieš tai susisiekęs su Pardavėju ir gavęs Pardavėjo sutikimą toliau naudotis Internetine svetaine arba rinktis konkretų apmokėjimo ar pristatymo būdą.

13.8. Taisyklės ir Taisyklių priedai yra standartinės formos Sutartis pagal nustatytus LR Civilinio kodekso reikalavimus.

13.9. Pardavėjas gali keisti šias Taisykles (išskyrus Taisyklių XIII. skyrių, kuris yra skirtas Užsakovams/Pirkėjams ir gali būti bet kada keičiamas pagal taikytinus teisės aktus), jei atsiranda bent viena toliau nurodyta svarbi priežastis (baigtinis sąrašas):

13.9.1. pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys Pardavėjo Prekių Pirkimą ar Paslaugų Teikimą elektroniniu būdu, turintys įtakos abipusėms teisėms ir įsipareigojimams, numatytiems Užsakovo/Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytoje Sutartyje, arba pasikeitė šių teisės aktų aiškinimas dėl teismų priimtų nutarčių, kompetentingų įstaigų ar institucijų sprendimų, rekomendacijų ar nurodymų;

13.9.2. išimtinai dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų teikimo būdas (ypač dėl šiose Taisyklėse nurodytų techninių reikalavimų atnaujinimo);

13.9.3. dėl naujai įvestų, modifikuotų arba panaikintų iki šiol buvusių Taisyklių nuostatų pasikeitė funkcijų ar paslaugų, kurioms taikomos Taisyklių nuostatos, teikimas arba apimtis.

13.10. Pakeitus Taisyklių nuostatas, Pardavėjas Internetinėje svetainėje paskelbs vientisą pakeistų Taisyklių tekstą ir informuos apie tai žinute, siunčiama į Paslaugų Teikimo Sutarties sudarymo metu Užsakovo/Pirkėjo nurodytą elektroninio pašto adresą ir tai bus laikoma tinkamu informavimu apie pakeitimus. Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi Užsakovo/Pirkėjo elektroninio pašto adreso, pranešimas apie Taisyklių pakeitimą išsiunčiamas telefonu SMS žinute.

13.11. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo informacijos apie pakeitimus išsiuntimo dienos. Užsakovai/Pirkėjai, kurie sudarė Paslaugų Teikimo Sutartį, t. y. susikūrė Paskyrą, turi teisę nutraukti Paslaugų Teikimo Sutartį per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo informacijos apie Taisyklių pakeitimus gavimo dienos. Taisyklių keitimas neturi įtakos Užsakovo/Pirkėjo ir Pardavėjo Paslaugų Teikimo Sutartims, sudarytoms iki Taisyklių nuostatų pakeitimo.


XIV. Šalių atsakomybė

14.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Internetine svetaine odinys.lt, įskaitant, bet neapsiribojant, už pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pirkimo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

14.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės svetainės odinys.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Internetinės svetainės odinys.lt naudodamasis Pirkėjo Paskyros prisijungimo duomenimis ir Pirkėjo Paskyra, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

14.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo Politika, Internetinės svetainės naudojimosi Taisyklėmis nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.4. Pardavėjas tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

14.5. Atsakomybės netaikymas už trečiųjų šalių nuorodas:

14.5.1. savo puslapiuose naudojame nuorodas, nukreipiančias į kitus Interneto puslapius. Visoms šioms nuorodoms galioja šios nuostatos: Mes aiškiai pareiškiame, kad mes neturime jokios įtakos puslapių, į kuriuos nukreipiama, pobūdžiui ir turiniui;

14.5.2. mes šiuo pareiškimu aiškiai atsiribojame nuo bet kokio turinio visuose trečiųjų šalių puslapiuose, į kuriuos nukreipiama, ir neprisiimame šio turinio kaip savo. Šis pareiškimas taikomas visoms rodomoms nuorodoms ir visam puslapių, į kuriuos nukreipia nuorodos, turiniui;

14.5.3. Jei Internetinės svetainės odinys.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Internetinė svetainė odinys.lt negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Internetinė svetainė odinys.lt nėra įpareigota patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus;

14.5.4. Internetinė svetainė odinys.lt neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo, kurio Prekes ar Paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis Internetinės svetainės odinys.lt nuorodomis į kitas svetaines.

14.6. Visos teisės į nuotraukas priklauso Internetinei svetainei odinys.lt. Jų naudojimas be aiškaus išankstinio sutikimo yra draudžiamas.

14.7. Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

14.8. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų Internetinėje svetainėje patvirtinimas prisijungimo prie Internetinės svetainės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Internetinės svetainės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Internetinės svetainės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo ir, Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

14.9. Jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatyta šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

14.10. Už šios Sutarties, sudarytos naudojantis Internetinėje svetainėje odinys.lt, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


XV. Taisyklių baigiamosios nuostatos

15.1. Šių Taisyklių redakcija patvirtinta ir įsigalioja nuo 2021 m. 

15.2. Sutartys su Užsakovu/Pirkėju/Klientu sudaromos lietuvių kalba:

15.2.1. Internetinė svetainė odinys.lt  – sudaryta ir veikia trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir rusų;

15.2.2. Internetinėje svetainėje odinys.lt  lietuvių kalba pateikta teksto informacija yra pagrindine teisine galia (LR CK 6.194 straipsnis);

15.2.3. Internetinėje svetainėje odinys.lt  teksto informacija iš lietuvių kalbos automatiniu būdu yra išversta į anglų ir rusų kalbas taigi, atkreipkite dėmesį į tai, kad anglų ir rusų kalbomis teksto informacija gali pilnai neatitikti lietuviškos reikšmės informacijos versijai. esant vertimo klaidai ar netitikčiai (dviprasmiškumui), visada prašome patikrinti informaciją.

15.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.4. Esminės sudaromos Sutarties nuostatos įtvirtinamos, užtikrinamos, pateikiamos bei patvirtinamos Pirkėjui sukūrus Paskyrą, kartu su pateikto Užsakymo patvirtinimu bei susipažinimu su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika. Sutarties turinys papildomai saugomas Internetinės svetainės informacinėje sistemoje.

15.5. Pardavėjas užtikrina technines ir organizacines priemones, atitinkančias pagal Paslaugų Sutartį teikiamų paslaugų keliamo lygio riziką. Elektroninių paslaugų naudojimas yra susijęs su duomenų perdavimui Internetinėje erdvėje būdinga rizika, pavyzdžiui, perduodamų duomenų praradimas, paskleidimas ar neteisėtas perėmimas.

15.6. Pirkėjas gali nemokamai susipažinti su šių Taisyklių turiniu apsilankę interneto adresu odinys.lt.

15.7. Pardavėjas informuoja, kad naudojantis Internetine svetaine per naršyklę, pateikiant Užsakymą, taip pat dėl telefoninių pokalbių su Pardavėju gali atsirasti papildomų naudojimosi internetu išlaidų (mokestis už duomenų siuntimą) arba pokalbių telefonu išlaidų pagal paslaugų teikėjo, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas, tarifus.

15.8. Šiose Taisyklėse neaptartiems klausimams taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos, įskaitant Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų nuostatas, kiek tokie teisės aktai pagal juose numatytas Taisykles yra taikytini.

15.9. Pasirinkdamas šioms Taisyklėms taikyti Lietuvos Respublikos teisę, Pirkėjas nepraranda apsaugos, suteikiamos jam vadovaujantis nuostatomis, kurių teisiškai negalima nepaisyti sudarant Pardavėjo ir Pirkėjo Sutartį ir kurios būtų taikomos nesant pasirinkimo.

15.10. Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais jose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

15.11. Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.

15.12. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą Internetinėje svetainėje.

15.13. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

15.14. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

15.15. Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

15.16. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

15.17. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.18. Prašymus ar Skundus dėl Pardavėjo Internetinėje svetainėje įsigytos Prekės Užsakovas/ Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

15.19. Neteisminiai Skundų ir piniginių reikalavimų nagrinėjimo būdai taikomi savanoriškai. Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo Vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt. Interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt. Vartotojas taip pat gali kreiptis į Europos vartotojų centrą, adresas: Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius, Lietuva; Telefonas: (8 5) 2650368; El. Paštas: info@ecc.lt , interneto svetainės adresas http://www.ecc.lt/.

_________________________________