Paslaugų Teikimo Sutartis

Turinys

 1. Sutarties objektas
 2. Paslaugų Užsakymo, atlikimo ir perdavimo tvarka, terminai ir kainos
 3. Paslaugų teikėjo teisė ir atsakomybė po gaminio(ių) pridavimo Užsakovui
 4. Užsakovo teisė ir atsakomybė keisti gaminio(ių) Užsakymą
 5. Gaminio(ių) grąžinimas
 6. Šalių civilinė atsakomybė
 7. Šalių teisės ir pareigos
 8. Užsakovo duomenys
 9. Nepagrįstos pretenzijos
 10. Kitos sąlygos
 11. Priedas

Paslaugų teikėjas, gamintojas (toliau - Paslaugų teikėjas), ir Paslaugas užsakantis juridinis ar fizinis asmuo (toliau – Užsakovas) sudarė šią Sutartį ir susitarė.


I. Sutarties objektas

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Užsakovui tinkamos kokybės gamybos, siuvimo, taisymo paslaugas (toliau – Paslaugos) Sutartyje nurodytais terminais ir sąlygomis, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas šioje Sutartyje numatyta tvarka.


II. Paslaugų Užsakymo, atlikimo ir perdavimo tvarka, terminai ir kainos

2.1 Užsakymo pateikimo metu aptariamas Sutarties objektas (Gamyba, Siuvimas, Taisymas), užpildomas, suderinamas ir pasirašomas Paslaugų (darbų) Užsakymas Nr.1. Gaminio/ių taisymo atveju, pastabose surašomi esami taisomo (ų) gaminio(ių) defektai. Užsakyme nurodoma preliminari darbų kaina bei taikomas 30 %. avansinis mokėjimas prieš darbų pradžią.

2.2. Darbų ir medžiagų kainos gali keistis priklausomai nuo darbų specifikos, sudėtingumo, darbų atlikimo laiko, medžiagų ir furnitūros kainos bei papildomų išlaidų, apie kurias bus informuojamas Užsakovas darbo eigoje (CK 6.720 str. 6 d. 1 sak.). Kiekvienas gaminys(iai) gaminamas(i) individualiai.

2.3. Užsakovo ir Paslaugų Teikėjo dokumentai Užsakymui įvykdyti:

2.3.1. Paslaugų Teikimo Sutartis (Ši Sutartis yra skelbiama Užsakovui susipažinti Internetinėje svetainėje odinys.lt);

2.3.2. Paslaugų (darbų) Užsakymas Nr.1 (pildomas ir pasirašomas Dirbtuvėje arba elektroniniu būdu, prieš darbų pradžią.);

2.3.3. Avanso, grynųjų pinigų Priėmimo kvitas/išankstinė sąskaita – faktūra, sąskaita faktūra;

2.3.4. Medžiagų ir Įrankių Priėmimo – Perdavimo aktas Nr.1 (Užsakymo vykdymui, priimant iš Užsakovo medžiagas ir įrankius.);

2.3.5. Atliktų paslaugų (darbų) Perdavimo - Priėmimo aktas Nr.1 (priduodant gaminį/ius Užsakovui.).

2.4. Sutartų darbų vykdymui Užsakovas pristato Paslaugų teikėjui reikalingas priemones / įrankius / įrangą / medžiagas / žaliavas, jei apie tai iš anksto susitarta.

2.5. Paslaugų teikėjas neteikia gaminių/ medžiagų gabenimo, siuntimo, pristatymo paslaugų.

2.6. Užsakovas gaminį (ius) atsiima pats p. 3.1. Individualiai Užsakytas (i) gaminys(iai) nesiunčiamas(i). Atsiėmimo metu Užsakovas įvertina gaminio tinkamumą atsiimdamas gaminį patvirtindamas savo parašu Atliktų paslaugų (darbų) Perdavimo – Priėmimo akte. 

2.7. Teikiamų paslaugų kainos nustatymas

2.7.1. Gaminių ir Paslaugų kainos yra skelbiamos viešai Internetinėje svetainėje odinys.lt. Preliminari Užsakymo kaina nustatoma, pagal pateiktą Užsakovo brėžinį, nuotraukas ir darbų aprašymą bei, sudarius ir paskaičiavus numatomų darbų preliminarią sąmatą.

2.8. Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas (CK 6.720 str.).

2.8.1. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Paslaugų teikėju:

2.8.1.1. Patvirtinus Paslaugų (darbų) Užsakymą Nr.1, Užsakovas sumoka 30 % avansą pagal sudarytą preliminarią numatomų darbų sąmątą.

2.8.2. Baigus darbus pagal patvirtintą Paslaugų (darbų) Užsakymą Nr.1, išrašoma sąskaita - faktūra visai atliktų darbų sumai ir pateikiama Užsakovui apmokėti.

2.8.3. Sutartis įsigalioja nuo avanso įnešimo dienos. Avanso apmokėjimui gali būti siunčiama elektroniniu paštu arba iš karto išrašoma išankstinė sąskaita - faktūra. Jeigu Užsakovas neapmoka per 3 (tris) d.d. nuo išankstinės sąskaitos - faktūros gavimo dienos, Sutartis koreguojama atsižvelgus į naujus terminus ir medžiagų kainas.

2.8.4. Darbai pradedami gavus sutartą avansinį apmokėjimą.

2.8.5. Visą likusią dalį sumos už atliktas paslaugas Užsakovas apmoka prieš atsiimdamas gaminį(ius) sutartu laiku. Gaminys (iai) perduodamas (i) tada, kai Užsakovas pilnai atsiskaito Paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas (atliktus darbus).

2.9. Paslaugų (darbų) atlikimo laikas

2.9.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nurodytais kontaktais informuoti Užsakovą apie paslaugų (darbų) užbaigimą ir suderinti laiką dėl jų atsiėmimo. Po informavimo apie gaminio(ių) atsiėmimą, Užsakovas atsiima jį(uos) per 5 d.d..


III. Paslaugų teikėjo teisė ir atsakomybė po gaminio(ių) pridavimo Užsakovui

3.1. Prieš atsiimdamas gaminį (ius) Užsakovas patvirtina savo parašu gaminio tinkamumą, p.2.3.5. Atliktų paslaugų (darbų) Perdavimo– Priėmimo aktas Nr.1, perimdamas atsakomybę už gaminį (ius).

3.2. Gaminiui(iams) suteikiamas 100 dienų garantinis (taisymo) laikotarpis. Jei per tą laikotarpį atsiranda trūkumų dėl gamybos (išplyšta siūlė ar pan.), Paslaugų teikėjas taiso gaminį(ius) nemokamai. Jei trūkumai atsiranda dėl Užsakovo kaltės, netinkamos gaminio priežiūros ar naudojimo ne pagal paskirtį, už taisymo paslaugas pilnai apmoka Užsakovas.

3.3. Paslaugų teikėjas neatsako už Užsakovo pateiktų medžiagų kokybę ir jo pristatytos spec. įrangos tech būklę.


IV. Užsakovo teisė ir atsakomybė keisti gaminio(ių) Užsakymą

4.1. Jeigu Užsakymas keičiamas iki gaminio (ių) gamybos (darbų) pradžios, šalys suderina naują Paslaugų (darbų) Užsakymą Nr.2, o Užsakymas Nr.1 - anuliuojamas.

4.2. Jeigu Užsakymas keičiamas pradėjus gaminti gaminį (ius), šalys raštu užpildo naują Paslaugų (darbų) Užsakymą Nr.2. Tokiu atveju, Užsakovas privalo padengti Paslaugų teikėjui jo patirtus nuostolius, dėl pradėtos gamybos pagal Paslaugų (darbų) Užsakymą Nr. 1 ir Paslaugų Teikėjo pateiktą atliktų darbų aktą iki Užsakymo keitimo dienos, proporcingai atlikų darbų sumai.


V. Gaminio(ių) grąžinimas

5.1. Jeigu Užsakovas persigalvojo ir atsisako Sutarties, Užsakovo sumokėtas avansinis mokestis – negrąžinamas.

5.2. Paslaugų teikėjas neatsako už Užsakovo pasirinktų medžiagų spalvas, tipą ar tekstūrą, taip pat būdingus natūraliai odai defektus (įbrėžimus, randus, nevienodas spalvų vietas ir pan.). Užsakovo reikalavimai pakeisti gaminį(ius) arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas dėl šių priežasčių: jeigu Užsakovui nepatinka gaminio(ių) forma, spalva, modelis ir/ar komplektiškumas. Taip pat jei gaminys(iai) yra personalizuotas(i).

5.3. Personalizuotas(i) gaminys(iai) negrąžinamas(i).

5.4. LR CK 6.338 str. nustato terminus reikalavimams dėl gaminių trūkumų pareikšti (p.3.2. Paslaugų teikėjo nustatyta garantija).


VI. Šalių civilinė atsakomybė

6.1. Jeigu Užsakovas laiku ar pilnai neapmoka Paslaugų teikėju už atliktas paslaugas (darbus), Užsakovas moka 0,2 %. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.

6.2. Jeigu Paslaugų teikėjas laiku neatlieka paslaugos(ų) (darbų) iki sutarto termino, jis moka Užsakovui 0,2 %. dydžio delspinigius nuo Užsakovo sumokėtos sumos iki Paslaugų teikėjo pranešimo raštu apie paslaugos(ų) (darbų) užbaigimą.

6.3. Delspinigių ar nuostolių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų.

6.4. LR CK 6.212 str.. Nenugalima jėga (force majeure)

6.4.1. Jei dėl Force majeure aplinkybių (nelaimingas atsitikimas, sunki liga, mirtis, katastrofa ir t.t.) viena iš sutarties Šalių negali įvykdyti Sutarties, ji privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 d. dienas apie tai įspėti kitą Šalį. Šiuo atveju Paslaugų teikėjui sumokėtos Užsakovo sumos (Užsakovo avansas ir, jei yra pradėti darbai, t. y. Užsakovo medžiagos yra grąžinamos tokiame stovyje, kokiame yra įvykio metu, atskaitant kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms) yra grąžinamos Užsakovui.


VII. Šalių teisės ir pareigos

7.1. Užsakovas neturi teisės atsisakyti Užsakymo pagal LR CK 6.22810 str., nebent šalys raštu sutaria kitaip.

7.2. Užsakymas gali būti nutrauktas šiais atvejais:

7.2.1. Abiejų šalių rašytine forma sudarytu Sutarimu;

7.2.2. Kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

7.3. Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties, jei gaminio(ių) trūkumas yra mažareikšmis.

7.4. Pagal LR CK 6.721 str.1 d. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, nepaisydamas to, kad Paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Užsakovas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš Užsakovo momento.


VIII. Užsakovo Asmens duomenys

8.1. Šios Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjas turi teisę gauti, tikslinti, tikrinti ir kitaip tvarkyti duomenis ir informaciją (gautą, pateiktą, patikslintą) apie Užsakovo vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono, mobiliojo telefono numerį (-ius), taip pat kitus Užsakovo pateiktus duomenis bei kitą su išvardintais duomenimis susijusią informaciją.

8.2. Užsakovo Asmens duomenys naudojami, tvarkomi ir saugomi pagal Paslaugų teikėjo Internetinėje svetainėje odinys.lt nustatytą Privatumo Politiką.


IX. Nepagrįstos pretenzijos

9.1. Paaiškėjus, kad Užsakovo pretenzija dėl gaminio(ių) kokybės yra nepagrįsta, Užsakovas įsipareigoja atlyginti Paslaugų teikėjui dėl to patirtus nuostolius:

9.1.1. Gaminio(ių) kokybės įvertinimo (ekspertizės) – pagal LR teisės aktuose nustatytą tvarką;

9.1.2. Vykimo į gaminių kokybės įvertinimo vietą (jeigu gaminio (ių) kokybė įvertinama Užsakovo nurodytoje vietoje) arba gaminio (ių) transportavimo į jų kokybės įvertinimo vietą – pagal kelionės arba gaminio(ių) transportavimo išlaidų sumą;

9.1.3. Teisinių paslaugų, pašto ir kitas būtinas, protingo dydžio ir pagrįstas išlaidas.

9.2. Užsakovo pretenzijos nepagrįstumas yra nustatomas šiais dokumentais:

9.2.1. Paslaugų teikėjo surašytas gaminio(ių) apžiūros aktas ir/ar kt. dokumentai, su kuriais Užsakovas sutinka, arba;

9.2.2. LR Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos patikrinimo aktais ir/ar kt. dokumentais, arba;

9.2.3. LR Valstybės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimais ir/ar kt. dokumentais.


X. Kitos sąlygos

10.1. Šios Sutarties sąlygos ir tvarka sudaryta vadovaujantis LR CK nuostatomis ir galioja nuo jos pasirašymo, avansinio įnašo sumokėjimo dienos bei galioja iki prievolių pagal šią Sutartį visiško įvykdymo.

10.2. Sutarties bendrųjų sąlygų išlygos galioja tik tuo atveju, jeigu šalys raštu sutaria Sutarties specialiosiose sąlygose. Sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu LR CK 6.223 str..

10.3. Jeigu Sutartyje atskiru atveju nenurodyta kitaip, visi pagal šią Sutartį šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti išdėstomi raštu ir laikomi įteiktais tinkamai, jei jie yra įteikiami gavėjui pasirašytinai, siunčiami registruotu paštu ir/ar el. paštu Sutartyje nurodytais adresais. Šalių pretenzijos ar pranešimai dėl Sutarties nutraukimo turi būti įteikiamos pasirašytinai arba išsiunčiamos registruotu paštu.

10.4. Jeigu keičiasi šalies adresas, telekomunikacijų adresai ar kiti Sutartyje nurodyti duomenys, ta šalis privalo raštu nedelsiant apie tai pranešti kitai šaliai. Šalis neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal jai žinomus adresus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siūstų šiais adresais.

10.5. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.6. Ši Sutaris yra skirta Užsakovui susipažinti nuotoliniu būdu Internetinėje svetainėje odinys.lt. Užsakovas susipažinęs ir tinkamai supratęs šios Sutarties nuostatas patvirtina pasirašydamas, pateiktame Paslaugų (darbų) Užsakymas Nr.1  SU PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIMI SUSIPAŽINAU IR SUTINKU“. Paslaugų (darbų) Užsakymas Nr.1 su Užsakovo parašu yra šios Sutarties susipažinimo ir sutikimo su šia Sutartimi garantas, kuris prilygsta šios Paslaugų Teikimo Sutarties pasirašymą (LR CK 6.228 str.).

10.7. Internetinėje svetainėje odinys.lt skelbiama Privatumo Politika yra skirta Užsakovui susipažinti dėl jo Asmens duomenų naudojimo, tvarkymo ir saugojimo. 

10.8. Šios Sutarties redakcija patvirtinta 2021 m.


XI. Priedas:

11.1. Paslaugų (darbų) Užsakymas Nr.1. (p. 2.3.2.) ;

11.2. Medžiagų ir Įrankių Priėmimo - Perdavimo aktas Nr.1 (p. 2.3.4.) ;

11.3. Atliktų paslaugų (darbų) Perdavimo – Priėmimo aktas Nr.1 (p. 2.3.5.) .

 

Atsisiųsti Priedus: